LG pompy ciepła - 5 lat gwaracji Buderus

Oferta pracy

Inspektor

Warszawa, mazowieckie, Polska Dodano: 2021-09-15 | ID oferty: 1002968

Numer referencyjny: 84415Opis stanowiska:

Warunki pracy   • Praca w laboratorium.

   • Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu.

   • Na stanowisku występują czynniki szkodliwe dla zdrowia o małej wielkości ryzyka zawodowego.

   • Budynek niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych - bariery architektoniczne.

 Zakres zadań

 • Badanie zawartości metali szlachentych w wyrobach i stopach jubilerskich metodami analizy chemicznej.

 • Wykonywanie analiz stopów srebra i złota w ramach krajowych i międzynarodowych programów badawczych.

 • Przygotowywanie niezbędnych odczynników chemicznych.

 • Zbieranie materiałów ponalitycznych w celu odzysku z nich metali szlachetnych.

 • Rejestrowanie próbek stopów i wyrobów przyjętych do badania metodami analizy chemicznej.

 • Prowadzenie systemu ewidencji wyników analiz.

 • Konserwacja i zabezpieczenie przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub kradzieżą wyposażenia oraz sprzętu przyjętego do użytkowania.Wymagania:

Wymagania niezbędnewykształcenie: średnie chemiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego

 • Znajomość przepisów ustawy z dnia 1 kwietnia 2011 r. Prawo Probiercze (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1365)

 • Znajomość obsługi komputera.

 • Umiejętność pracy w zespole.

 • Umiejętności analityczne.

 • Umiejętność podejmowania decyzji.

 • Umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

 • Bezstronność i sumienność.

 • Komunikatywność.

 • Posiadanie obywatelstwa polskiego

 • Korzystanie z pełni praw publicznych

 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweWymagania dodatkowe

 • Znajomość normy PN-EN ISO/IEC 17025 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących.

 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

 • Dyspozycyjność.Forma kontaktu:

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • CV i list motywacyjny

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracyTermin i miejsce składania dokumentówDokumenty należy złożyć do: 2021-10-10 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
Okręgowy Urząd Probierczy w Warszawie
ul. Elektoralna 2
00-139 Warszawa

Sekretariat Urzędu
klatka nr 7, I piętro, pokój nr 1Dane osobowe - klauzula informacyjna:

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego:

 • Kontakt do inspektora ochrony danych:

 • Cel przetwarzania danych:
  przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru

 • Informacje o odbiorcach danych:

 • Okres przechowywania danych:
  czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji

 • Uprawnienia:


  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
   - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;

  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). • Podstawa prawna przetwarzania danych:


  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

  2. art. 221Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO. • Informacje o wymogu podania danych:
  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowaneKontakt w sprawie rekrutacji:

Jeżeli jesteś zainteresowana(y) ofertą pracy skontaktuj się z nami na poniższe dane. Przesyłając do nas swoje CV prosimy zawrzeć klauzule o zgodzie na przetwarzanie danych w celu rekrutacji.

Okręgowy Urząd Probierczy w Warszawie
Źródło oferty

Skontaktuj się z firmą:

Okręgowy Urząd Probierczy w Warszawie

Warszawa mazowieckie

Dane kontaktowe: