Buderus

Oferta pracy

Referent

Katowice, śląskie, Polska Dodano: 2022-01-14 | ID oferty: 1189243

Numer referencyjny: 90624Opis stanowiska:

Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:  • praca administracyjno-biurowa,

 • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,

 • użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów),

 • praca w terenie,

 • zagrożenie naciskami grup przestępczych,

 • zagrożenie korupcją,

 • permanentna obsługa klientów zewnętrznychZakres zadań

 • Prowadzi kontrole celno-skarbowe w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatków stanowiących dochód budżetu państwa, a także innych należności pieniężnych budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych w celu zabezpioeczenia należności budżetu państwa oraz prowadzi kontrole celno-skarbowe w trybie art. 48 Kodeksu Celnego

 • Prowadzi postępowania podatkowe w pierwszej instancji oraz postępowania kontrolne w tym ustala i określa podatki, opłaty i niepodatkowe należności budżetowe oraz inne należności na podstawie odrębnych przepisó w celu zabezpieczenia należności budżetu państwa

 • Prowadzi postępowania w zakresie dokonywania zabezpieczenia na majątku kontrolowanego w celu dywersyfikacji ryzyka niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązku podatkowego

 • Naklada grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia i wykroczenia skarbowe w celu dyscyplinowania do prawidlowej realizacji należności podatkowych i innych

 • Opracowuje i przekazuje informacje i materiał dowodowy, dotyczący realizowanych i zrealizowanych kontroli celno-skarbowych, postępowań podatkowych i postępowań kontrolnych w celu wykorzystania ich w pracach planistycznych, sprawozdawczości oraz w ramach współpracy z innymi organami, sądami, prokuratorami.

 • Realizuje pomoc prawną zleconą przez inne organy podatkowe w celu wsparcia innych organów w ramach realizowanych zadań

 • Prowadzi postępowania dot. "trybów nadzwyczajnych"- wznowienie postępowania w celu zabezpieczenia należności budżetu państwaWymagania:

Wymagania niezbędnewykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 0,5 roku : w administracji ( w urzędach lub organach podległych ministrowi właściwemu ds. finansów publicznych) lub pracy biurowej

 • Dobra znajomość przepisów prawa podatkowego i rachunkowości

 • Umięjętnośc pracy w zespole

 • Komunikatywność

 • Odporność na stres

 • Samodzielność

 • Posiadanie obywatelstwa polskiego

 • Korzystanie z pełni praw publicznych

 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweWymagania dodatkoweForma kontaktu:

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • CV i list motywacyjny

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (dotyczy wyłącznie osób urodzonych przed 01.08.1972 r.)

 • Oświadczenie o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowekopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatówTermin i miejsce składania dokumentówDokumenty należy złożyć do: 2022-01-26 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
ul. Damrota 25
40-022 Katowice
z dopiskiem „nabór – referent – (CKK2-6) – Śl. UCS – JK”Dane osobowe - klauzula informacyjna:

 Dane osobowe – klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:


 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach (dalej: IAS w Katowicach) z siedzibą w Katowicach przy ul. Damrota 25, 40-022 Katowice (nr telefonu
  + 48 32 207 60 00, adres e-mail: kancelaria.ias.katowice@mf.gov.pl

 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod.katowice@mf.gov.pl

 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1
  lit. a - Pani/Pana dobrowolnej zgody. Udzielona zgoda będzie podstawą przetwarzania dodatkowych danych zawartych w złożonych przez Panią/Pana dokumentach

 • Pani/Pana dane osobowe, po wyrażeniu przez Panią/Pana zgody, będą przetwarzane na podstawie przepisów m. in. Kodeksu pracy, ustawy o służbie cywilnej, ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz rozporządzeń wykonawczych

 • Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w której Pani/Pan będzie brał/a udział

 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: Ministerstwo Finansów, Szef Krajowej Administracji Skarbowej, organy wymiaru sprawiedliwości oraz inne podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa

 • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji
  (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska) lub do momentu ewentualnego wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji

 • Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

 • W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez IAS w Katowicach Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP Urzędu Ochrony Danych Osobowych: /UODO/SkrytkaESP

 • Udostępnione dane nie będą podlegały profilowaniu


 Kontakt w sprawie rekrutacji:

Jeżeli jesteś zainteresowana(y) ofertą pracy skontaktuj się z nami na poniższe dane. Przesyłając do nas swoje CV prosimy zawrzeć klauzule o zgodzie na przetwarzanie danych w celu rekrutacji.

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Źródło oferty

Skontaktuj się z firmą:

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach

Katowice śląskie

Dane kontaktowe: