Stiebel Eltron Green Hero z Bosch Termotechnika

Oferta pracy

Specjalista

Warszawa, mazowieckie, Polska Dodano: 2022-11-24 | ID oferty: 1622635

Numer referencyjny: 111124Opis stanowiska:

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa w siedzibie Izby Administracji Skarbowej przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Praca terminowa, wykonywana pod presją czasu. Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego.Budynek dostosowany do osób z niepełnosprawnością ruchową

Zakres zadań

 • Oblicza i ewidencjonuje w systemie kadrowo-płacowym wynagrodzenia, zasiłki z ubezpieczenia społecznego i inne świadczenia (w tym - pozapłacowe) dla pracowników i osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz sporządza listy płac w celu dokonania wypłat w prawidłowej wysokości - w zakresie wskazanych jednostek organizacyjnych albo ich części bądź wybranej grupy pracowników (IAS, MUCS, pracownicy spoza korpusu służby cywilnej, osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej).
 • Oblicza składki na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne w celu prawidłowego przekazania imiennych dokumentów rozliczeniowych do ZUS, oblicza zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i wpłaty na PPK oraz inne zobowiązania pracowników - w celu dokonania prawidłowych potrąceń z wynagrodzeń i realizacji obowiązków płatnika składek, podatków, PPK i innych zobowiązań pracownika - w zakresie wskazanych jednostek organizacyjnych albo ich części bądź wybranej grupy pracowników (IAS, MUCS, pracownicy spoza korpusu służby cywilnej, osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej).
 • Sporządza i przekazuje odpowiedniemu organowi oraz podatnikowi (ubezpieczonemu), informacji PIT-11 oraz informacji o pobranych składkach na ubezpieczenie emerytalne dla pracowników i osób nieprowadzących działalności gospodarczej w celu realizacji ustawowych obowiązków informacyjnych przez płatnika składek ZUS i podatku PIT - w zakresie wskazanych jednostek organizacyjnych albo ich części bądź wybranej grupy pracowników (IAS, MUCS, pracownicy spoza korpusu służby cywilnej, osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej).
 • Sporządza zaświadczenia o wysokości wynagrodzeń do celów emerytalnych, rentowych i inne zaświadczenia o zarobkach w celu realizacji wniosku pracownika albo przedłożenia innym instytucjom i organom państwa.
 • Sporządza listy płac dla pracowników dotyczące wypłat świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w celu realizacji wypłat świadczeń.


Wymagania:

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 1 roku w obszarze rachunkowości, finansów lub płac lub powyżej 4 lat w administracji
 • Znajomość przepisów prawa regulujących stosunek pracy i stosunek służby funkcjonariuszy celno-skarbowych, składki i świadczenia ZUS, składki na ubezpieczenie zdrowotne, wpłaty na PPK oraz podatek dochodowy od osób fizycznych
 • Skrupulatność, dociekliwość i wnikliwość
 • Gotowość do uczenia się
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Znajomość obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkoweForma kontaktu:

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (wzór Dz. U. z 2017r. poz. 423), dotyczy wyłącznie osób urodzonych przed 01.08.1972r.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatówKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy złożyć do: 2022-12-05 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
Izba Administracji Skarbowej
ul. A. Felińskiego 2 B
01-513 Warszawa

w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
IAS w Warszawie,
ogłoszenie nr 111124

Aplikacje można również składać w formie jednego pliku pdf na adres: nabory_warszawa.ias.warszawa@mf.gov.pl
w tytule e-maila należy wpisać:

IAS w Warszawie,
ogłoszenie nr 111124

lub elektronicznie przez ePUAP

Dane osobowe - klauzula informacyjna:

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.


·         Administrator danych i kontakt do niego: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie z siedzibą przy ul. Felińskiego 2B, 01-513 Warszawa, nr tel.: 22 561-80-01, 22 561-80-02, adres e-mail: kancelaria.ias.warszawa@mf.gov.pl


·         Kontakt do inspektora ochrony danych: nr tel.: 22 56 89-393, adres e-mail: IOD.Warszawa@mf.gov.pl


·         Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej


·         Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)


·         Uprawnienia:


- prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej


- żądanie usunięcia danych w toku procesu rekrutacji oznacza wycofanie się z rekrutacji


- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa


·         Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO


·         Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

Kontakt w sprawie rekrutacji:

Jeżeli jesteś zainteresowana(y) ofertą pracy skontaktuj się z nami na poniższe dane. Przesyłając do nas swoje CV prosimy zawrzeć klauzule o zgodzie na przetwarzanie danych w celu rekrutacji.

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Źródło oferty

Skontaktuj się z firmą:

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Warszawa mazowieckie

Dane kontaktowe:

 
Klikając “Zgoda” akceptujesz zapisywanie wszystkich danych cookie na twoim urządzeniu. Kliknięcie “Odmowa” oznacza zapisywanie tylko danych niezbędnych do funkcjonowania strony. Więcej informacji o cookie w polityce prywatności.