WILO Polska Sp. z o.o.

Przetarg

Usługa wymiany istniejącego pieca gazowego o mocy 48 kW na zestaw zintegrowanych jednostek, składający się z gazowej absorpcyjnej pompy ciepła w wersji wyciszonej i gazowego kotła kondensacyjnego o mocy do 60 kW, wraz z serwisowaniem oraz wraz z wykonaniem nowej instalacji gazowej oraz wymianą istniejących grzejników konwektorowych szt. 18 na grzejniki płytowe oraz montaż dodatkowych 8 grzejników płytowych wraz demontażem starych i montażem nowych zaworów wraz z serwisem.Projekt jest współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

05-11-2019, 01:00

Dane kontaktowe

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
ul. Teofila Firlika 20,71-637 Szczecin
tel. 914305200,
fax. 914305201
e-mail: dagmara.jasnowska.szczecin@rdos.gov.pl,
http:// http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 618833-N-2019 z dnia 2019-11-05 r.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie: Usługa wymiany istniejącego pieca gazowego o mocy 48 kW na zestaw zintegrowanych jednostek, składający się z gazowej absorpcyjnej pompy ciepła w wersji wyciszonej i gazowego kotła kondensacyjnego o mocy do 60 kW, wraz z serwisowaniem oraz wraz z wykonaniem nowej instalacji gazowej oraz wymianą istniejących grzejników konwektorowych szt. 18 na grzejniki płytowe oraz montaż dodatkowych 8 grzejników płytowych wraz demontażem starych i montażem nowych zaworów wraz z serwisem.Projekt jest współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie, krajowy numer identyfikacyjny 32059057700000, ul. ul. Teofila Firlika  20 , 71-637  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914305200, , e-mail dagmara.jasnowska.szczecin@rdos.gov.pl, , faks 914305201.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin, kancelaria

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa wymiany istniejącego pieca gazowego o mocy 48 kW na zestaw zintegrowanych jednostek, składający się z gazowej absorpcyjnej pompy ciepła w wersji wyciszonej i gazowego kotła kondensacyjnego o mocy do 60 kW, wraz z serwisowaniem oraz wraz z wykonaniem nowej instalacji gazowej oraz wymianą istniejących grzejników konwektorowych szt. 18 na grzejniki płytowe oraz montaż dodatkowych 8 grzejników płytowych wraz demontażem starych i montażem nowych zaworów wraz z serwisem.Projekt jest współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
Numer referencyjny: ZP.261.49.2019.DJ.156
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na:1) demontaż istniejącego pieca gazowego o mocy 48 kW oraz istniejącej instalacji gazowej,2) montaż zestawu zintegrowanych jednostek, składający się z gazowej absorpcyjnej pompy ciepła w wersji wyciszonej i gazowego kotła kondensacyjnego o mocy do 60 kW, wraz z wykonaniem nowej instalacji gazowej, wraz serwisowaniem oraz ze wszystkimi niezbędnymi urządzeniami i osprzętem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania urządzenia w obiekcie oraz podłączenie go do projektowanej do wykonania instalacji gazowej i istniejącej w obiekcie instalacji CO, z montażem nowego siłownika z zaworem trójdrogowym i sterownikiem lub urządzeniem równoważnym, w sposób gwarantujący prawidłowe funkcjonowanie urządzenia wraz z instalacją CO. Na wykonawcy spoczywa obowiązek doboru odpowiednich rozwiązań, armatury i urządzeń gwarantujących prawidłowe funkcjonowanie zamontowanego urządzenia z planowaną do wykonania instalacją gazową oraz istniejącą w budynku instalacją CO;3) wymianę istniejących grzejników konwektorowych szt. 18 na grzejniki płytowe oraz montaż dodatkowych 8 grzejników płytowych wraz demontażem starych i montażem nowych zaworów, wraz z serwisowaniem;4) dostarczenie instrukcji obsługi systemu grzewczego oraz dokumentacji powykonawczej jeżeli będzie wymagana; 5) przeprowadzeniu szkolenia w terminie uzgodnionym z Zamawiającym w obiektach dla wyznaczonych pracowników.6) uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie przedmiotu zamówienia, jeżeli takie będzie wymagane,

II.5) Główny kod CPV: 45331200-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45331100-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-12-15

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna, iż warunek został spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:a) wykonał lub wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę, polegającą na wykonaniu zestawu zintegrowanych jednostek, składający się z gazowej absorpcyjnej pompy ciepła i gazowego kotła kondensacyjnego lub innej inwestycji w podobnym zakresie technologicznym i technicznym, na kwotę nie mniejszą niż 40.000,00 zł brutto.b) dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia o odpowiednich kwalifikacjach, tj.: - osoba posiadającą kwalifikacje zawodowe, uprawnienia i wykształcenie niezbędne do wykonywania obowiązków kierownika budowy w zakresie przedmiotu zamówienia,- osobą posiadająca kwalifikacje zawodowe, uprawnienia i wykształcenie niezbędne do wykonywania obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie przedmiotu zamówienia,- osobą posiadającą zaświadczenie kwalifikacyjne PZITS/I/K do wykonania instalacji i podłączenia urządzeń gazowych.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania składane na podstawie art. 25a ust 1 pkt 1 uPzp, według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców . Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego, w terminie przez niego wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, aktualne na dzień złożenia, następujące dokumenty na podstawie art. 26 ust. 2 uPzp: a) Wykaz usług, wraz z dowodami określającymi czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (np. referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były lub są wykonywane), według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ. W przypadku usług będących w toku, dokumenty potwierdzające należyte ich należyte wykonywanie muszą być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. b) Wykaz osób, skierowanych do realizacji zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają jeden wspólny wykaz usług/ wykaz osób.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania składane na podstawie art. 25a ust 1 pkt 1 uPzp, według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców . Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego, w terminie przez niego wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, aktualne na dzień złożenia, następujące dokumenty na podstawie art. 26 ust. 2 uPzp: a) Wykaz usług, wraz z dowodami określającymi czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (np. referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były lub są wykonywane), według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ. W przypadku usług będących w toku, dokumenty potwierdzające należyte ich należyte wykonywanie muszą być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. b) Wykaz osób, skierowanych do realizacji zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają jeden wspólny wykaz usług/ wykaz osób.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. 1. Dokumenty składane wraz z ofertą: 1) formularz ofertowy, według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ; 2) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania składane na podstawie art. 25a ust 1 pkt 1 uPzp, według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców . 3) oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust 1 pkt 1 uPzp dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu Wykonawców składających ofertę wspólną. 4) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców), jeżeli formularz oferty i załączniki podpisuje osoba, która nie jest osobą fizyczną lub uprawienie nie wynika z dokumentów rejestrowych spółki (KRS). Pełnomocnictwo musi być złożone zgodnie z wymaganiami zawartymi w rozdz. XI SIWZ. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 uPzp, przekaże Zamawiającemu, w formie pisemnej, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia, według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Czas reakcji serwisowej40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiany warunków niniejszej umowy za zgodą każdej ze Stron, w formie pisemnej w postaci aneksu mogą być dokonywane w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zmiany umowy nie mogą naruszać przepisów, o których mowa w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian terminu wykonania umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach:1) przestojów i opóźnień spowodowanych przez Zamawiającego lub organy administracji publicznej, z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy,2) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającego bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót,3) zmian w Dokumentacji, w stosunku do założeń OPZ, jeśli będzie to zmiana konieczna w celu zgodnego z prawem wykonania Przedmiotu zamówienia lub będzie to zmiana wynikająca z uwarunkowań technicznych lub funkcjonalnych korzystnych dla Zamawiającego,5) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.3. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień umowy w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy i/lub wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadkach:1) zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu przedmiotu zamówienia,2) aktualizacji rozwiązań projektowych lub technologicznych z uwagi na postęp technologiczny,3) zmiany w kolejności i terminach wykonywania przedmiotu umowy,4) rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części przedmiotu umowy, nie przekraczających jednak 20% wynagrodzenia Wykonawcy.4. Jeżeli zmiany, o których mowa powyżej, wymagają zmiany Dokumentacji strona inicjująca zmianę przedstawia opis proponowanych zmian wraz z informacją – o konieczności lub nie – zmiany pozwolenia na budowę/zgłoszenia oraz przedmiaru. Opis taki wymaga akceptacji projektanta, nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego. 5. Warunkiem dokonania zmian jest złożenie wniosku, przez stronę inicjującą zmianę, zawierającego:1) opis propozycji zmiany, 2) uzasadnienie zmiany, 3) obliczenie kosztów zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy, 4) opis wpływu zmiany na termin realizacji umowy określony w § 3.6. Nie wymagają aneksu do umowy, a jedynie pisemnego poinformowania drugiej Strony:1) zmiany przedstawiciela ze strony Zamawiającego, 2) zmiany osoby odpowiedzialnej po stronie Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-11-13, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wyskości 10% wynagrodzenia brutto
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH