Robert Bosch Sp. z o.o. Junkers

Przetarg

Pełnienie dyżuru technicznego na wypadek powstania awarii lub braku działania instalacji wodno - kanalizacyjnej, nawadniającej, centralnego ogrzewania, gazowej, ciepła technologicznego, pomp oraz pieców (kotłów) grzewczych, które są zlokalizowane w obiektach Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy przy al. Komisji Edukacji Narodowej 61 oraz w lokalu przy ul. Dereniowej 52/54 w Warszawie.

26-06-2020, 00:00

Dane kontaktowe

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów
al. Komisji Edukacji Narodowej 61,02-777 Warszawa
tel. 22 443 71 01
fax. 22 443 71 02
e-mail: zam_publ@ursynow.pl
http:// www.ursynow.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 554653-N-2020 z dnia 2020-06-26 r.

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów: Pełnienie dyżuru technicznego na wypadek powstania awarii lub braku działania instalacji wodno - kanalizacyjnej, nawadniającej, centralnego ogrzewania, gazowej, ciepła technologicznego, pomp oraz pieców (kotłów) grzewczych, które są zlokalizowane w obiektach Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy przy al. Komisji Edukacji Narodowej 61 oraz w lokalu przy ul. Dereniowej 52/54 w Warszawie.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów, krajowy numer identyfikacyjny 15259640000000, ul. al. Komisji Edukacji Narodowej  61 , 02-777  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 443 71 01, e-mail zam_publ@ursynow.pl, faks 22 443 71 02.
Adres strony internetowej (URL): www.ursynow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://umw.ezamawiajacy.pl i www.ursynow.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://umw.ezamawiajacy.pl i www.ursynow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Tak
adres
https://umw.ezamawiajacy.pl

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie pisemnej. Ofertę sporządzoną w formie pisemnej należy przesłać na adres Zamawiającego wskazany w pkt. 3.3) SIWZ lub złożyć w siedzibie Zamawiającego przy Al. KEN 61 w Wydziale Obsługi Mieszkańców na parterze.
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie dyżuru technicznego na wypadek powstania awarii lub braku działania instalacji wodno - kanalizacyjnej, nawadniającej, centralnego ogrzewania, gazowej, ciepła technologicznego, pomp oraz pieców (kotłów) grzewczych, które są zlokalizowane w obiektach Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy przy al. Komisji Edukacji Narodowej 61 oraz w lokalu przy ul. Dereniowej 52/54 w Warszawie.
Numer referencyjny: KZP-XII-WZP.271.45.2020.
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest pełnienie dyżuru technicznego na wypadek powstania awarii lub braku działania instalacji wodno-kanalizacyjnej, nawadniającej, centralnego ogrzewania, gazowej, ciepła technologicznego, pomp oraz pieców (kotłów) grzewczych, które są zlokalizowane w obiektach Urzędu Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy przy al. Komisji Edukacji Narodowej 61 oraz w lokalu przy ul. Dereniowej 52/54 w Warszawie.Dyżur techniczny na wypadek powstania awarii lub braku działania instalacji wodno - kanalizacyjnej, nawadniającej, centralnego ogrzewania, gazowej, ciepła technologicznego, pomp oraz pieców (kotłów) grzewczych. Prace objęte umową będą się odbywać w 2 obiektach Urzędu Dzielnicy Ursynów: przy al. Komisji Edukacji Narodowej 61 w Warszawie oraz w lokalu przy ul. Dereniowej 52/54 w Warszawie.I. Obiekt (budynek) Urzędu Dzielnicy Ursynów przy al. Komisji Edukacji Narodowej 61 w Warszawie (ratusz), który został oddany do użytkowania w październiku 2006 r.Orientacyjne godziny pracy w urzędzie: poniedziałki 8:00-18:00, pozostałe dni powszednie 8:00-16:00. Szacunkowo 1 raz w miesiącu, w godzinach popołudniowo - wieczornych, odbywa się sesja Rady Dzielnicy. Dodatkowo 4-6 razy w tygodniu odbywają się spotkania, prelekcje, występy w Sali Obrad Rady Dzielnicy, 3-4 razy w miesiącu odbywają się uroczystości ślubnew Urzędzie Stanu Cywilnego, który znajduje się na terenie ratusza.1. Powierzchnia całkowita budynku ratusza wynosi 15 780, 00 m2, z czego:- powierzchnia naziemna wynosi 12 285, 00 m2 (m.in. pokoje biurowe, sale konferencyjne, łazienki, pomieszczenia socjalne, magazynowe, techniczne, archiwa, korytarze, klatki schodowe),- powierzchnia podziemna wynosi 3 495,00 m2 (pomieszczenia magazynowe, i techniczne, archiwa, korytarze, klatki schodowe, garaż)2. Ilość pomieszczeń w ratuszu objętych umową - 350, z czego około 240 to pokoje biurowe, pozostała część to m. in. sale konferencyjne, łazienki, pomieszczenia socjalne, magazynowe, techniczne i archiwa. Pomieszczenia są wyposażone w grzejniki c.o.3. Inne pomieszczenia sanitarne objęte umową:a) łazienki 33 (wraz z wyposażeniem: umywalki, baterie, krany, pisuary, muszle sedesowe, spłuczki, 2 brodziki),b) pomieszczenia socjalne 10 (wraz z wyposażeniem - umywalki, baterie).4. Kotłownia wyposażona m.in. w:a) 3 piece firmy ACV zasilane paliwem gazowym,- typ CA 300 o mocy 349 kW - 2 szt. - podgrzewa wodę do instalacji c.o. i ciepła technologicznego w budynku,- typ Heat Master 30 G, moc 30 kW - 1 szt. - zapewnia ciepłą wodę w łazienkach i pomieszczeniach socjalnych w budynku,b) stację uzdatniania wody,c) pompy cyrkulacyjne Grundfos.UWAGAWykonawca gwarantuje iż posiada wiedzę z zakresu budowy ww. pieców (kotłów) ACV jak również posiada umiejętność ich obsługi i serwisowania.5. Hydrofornia - wyposażona m. in. w zestaw pomp Hydro Multi-E Grundfos (3 szt.) oraz 1 pompę pływakową Grundfos.6. Inne pomieszczenia techniczne:a) 2 - pomieszczenia central wentylacyjnych wyposażone łącznie w 4 pompy cyrkulacyjne i 2 pompy pływakowe Grundfos,b) obsługa instalacji ciepła technologicznego potrzebnego do zasilenia nagrzewnic w centralach wentylacyjnych obejmuję odcinek od kotłów do nagrzewnic, z wyłączeniem samych nagrzewnic,c) pomieszczenie separatora oleju - wyposażone w 1 pompę pływakową Grundfos.7. Łączna ilość pomp marki Grundfos objętych umową:Pompy pływakowe szt. 4, cyrkulacyjne 10 szt. (łącznie w całym budynku ratusza) oraz zestaw Hydro Multi-E.II. Lokal Urzędu Dzielnicy Ursynów przy ul. Dereniowej 52/54 w Warszawie.Powierzchnia całkowita lokalu wynosi 280,5 m2, znajdują się tam pokoje biurowe, pomieszczenie socjalne, łazienki, korytarze. Instalacja wod-kan i c.o. Lokal jest w budynku będącym w zasobach spółdzielni mieszkaniowej.1. Zakres robótPrace w tym lokalu polegają wyłącznie na pełnieniu dyżuru na wypadek awarii, udrażnianiu odpływów, kanalizacji, ewentualnej wymianie baterii, pisuarów, spłuczek, kranów, umywalek w 3 łazienkach i pomieszczeniu socjalnym, wykonywaniu przeglądów pomieszczeń sanitarnych 1 raz w tygodniu, zabezpieczeniu instalacji, czy współpracy z przedstawicielami właściciela budynku (spółdzielni) w zakresie objętym umową.III. Przewidywany zakres pełnienia dyżuru technicznego na wypadek awarii lub braku działania instalacji i urządzeń wymienionych w § 1 umowy, wykonywania przeglądów i oględzin oraz przeprowadzania konserwacji, napraw i usuwania awarii w Ratuszu Dzielnicy Ursynów przy al. KEN 61 w Warszawie.1. Prace wykonywane przez Wykonawcę na bieżąco na podstawie zgłoszeń:a) pełnienie ciągłego dyżuru na wypadek awarii (braku działania) instalacji i urządzeń wymienionych w § 1 umowy oraz w niniejszym opisie.b) niezwłoczna reakcja na wypadek awarii (braku działania) instalacji i urządzeń wymienionych w § 1 umowy w czasie określonym w umowie. Powyższe polega na przyjeździe w miejsce zdarzenia, w razie potrzeby zabezpieczeniu instalacji i urządzeń, a następnie usunięciu awarii.c) konserwacja i naprawy, które obejmują wszystkie instalacje i urządzenia wymienione w § 1 umowy w niniejszym opisie oraz dokumentacji technicznej, prace te wykonywane są w celu zapewnienia sprawności instalacji i urządzeń oraz ich bezpiecznego użytkowania. Wykonawca zapewnia w szczególności:- wymianę lub naprawę uszkodzonych zaworów, regulatorów, odpowietrzników, złączek, pomp, baterii, perlatorów, wężyków, kranów, pisuarów, umywalek, spłuczek, muszli, elementów odpływu, grzejniki, zawory termostatyczne oraz innej armatury zamontowanej na instalacjach grzewczych, centralnego ogrzewania, wod. - kan., gazowej w obiektach urzędu wymienionych w umowie,- sprawdzanie szczelności instalacji, złączek, zaworów itp. oraz usuwanie zauważonych nieszczelności,- dopełnianie w wodę instalacji centralnego ogrzewania, odpowietrzanie grzejników- obsługę i kontrolę stanu urządzeń w hydroforni oraz usuwanie zauważonych usterek, czyszczenie i ich regulację,- kontrolę stanu instalacji gazowych, w razie stwierdzenia nieprawidłowości (nieszczelności) w instalacji, odciąć dopływ gazu, oraz po konsultacji z przedstawicielem Zamawiającego przystąpić do usunięcia uszkodzenia,- współpracę z dostawcami wody i paliwa gazowego w zakresie niezbędnym do sprawnego i bezawaryjnego działania instalacji i urządzeń,- bieżące zgłaszanie awarii i/lub konieczności dokonania wymiany instalacji lub jej odcinków, osprzętu, urządzeń, itp. również w zakresie przekraczającym zakres napraw konserwacyjnych,- bieżącą obsługę (włączanie, wyłączanie, regulacje, ustawianie parametrów itp.) pieców i innych elementów urządzeń i instalacji - w celu zapewnienia poprawnej pracy,- regulacje, zmiany parametrów ustawień (w celu zapewnienia poprawnej pracy) oraz naprawy pieców (kotłów) ACV i instalacji (części do napraw zapewnia Zamawiający),- zapewnienie poprawnej pracy urządzeń i instalacji znajdujących się w kotłowni (m.in. kotłów, pomp, automatyki kotłowni, stacji uzdatniania wody, liczników, mierniki, inne elementy zgodnie z dokumentacją),- demontaż i ponowny montaż pomp w celu ewentualnej naprawy w specjalistycznym punkcie lub wymiany,- udrażnianie odpływu kanalizacji deszczowej na terenie zewnętrznym (wyłącznie odcinek około 5mb. pomiędzy chodnikiem i wieżą ratusza), udrażnianie odpływu z garażu do separatora oleju (około 5mb), udrażnianie odpływów deszczowych na dachu ratusza (7 odpływów),- udrażnianie kanalizacji budynkowej (wraz z syfonem) oraz budynkowej instalacji deszczowej,- wykonanie swoimi siłami i na swój koszt odkrywek w celu dotarcia do miejsca awarii instalacji w budynku (wyłącznie w zakresie niezbędnym do lokalizacji awarii oraz jej usunięcia, ustalenia te nie dotyczą konieczności dokonywania odkrywek zewnętrznej kanalizacji deszczowej). Naprawa odkrywek leży po stronie Zamawiającego,- badanie szczelności instalacji gazowej po odcięciach dopływu gazu.2. Czynności okresowe Wykonawcy (w czasie uzgodnionym z Zamawiającym).a) Prace realizowane przez Wykonawcę 1 raz w tygodniu:-przeglądy kotłów (pieców) ACV w okresie grzewczym - sprawdzenie poprawności pracy urządzeń i instalacji, regulacje, inne drobne czynności,- oczyszczanie - udrażnianie odpływu z garażu do separatora oleju oraz odcinka kanalizacji deszczowej na zewnątrz ratusza (około 5mb),- przeglądy instalacji i pomp w hydroforni,- obchód wymienionych w części I punktach 3-6 opisu przedmiotu zamówienia, pomieszczeń: eliminowanie zauważonych usterek, awarii, ustawianie właściwych parametrów i regulacja urządzeń.b) Prace wykonywane raz w miesiącu:- przeglądy wizualne kotłów (pieców) ACV (poza okresem grzewczym),- przeglądy wszystkich pomp pod kątem poprawności działania.c) Prace wykonywane raz na 6 miesięcy:- Wykonawca zapewnia przeglądy okresowe kotłów (pieców) - w terminach do dnia 31 maja i 30 listopada w każdym roku trwania umowy, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane oraz DTR.- przeglądy instalacji gazowej, w terminach do dnia 31 maja i 30 listopada przez cały okres trwania umowy, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane. Na powyższe czynności zostanie sporządzony protokół, który zostanie przekazany Zamawiającemu w maksymalnych terminach wskazanych powyżej,- przeglądy stacji redukcyjnej gazu, przeglądy polegające m. in. na: sprawdzeniu stanu filtrów, sprawdzeniu pracy reduktora, sprawdzeniu szczelności, sprawdzeniu zaworów, sprawdzeniu oleju w gazomierzu, sprawdzeniu wskazań korektora i manometru,- udział w próbie badania sprawności działania przeciwpożarowego wyłącznika prądu (w zakresie badania sprawności zestawu pomp Hydro Multi-E oraz inst. gazowej).IV. Przegląd okresowy centralnego systemu nawadniania trawników ustala się raz na 6 miesięcy.Pierwszy przegląd powinien być powiązany z wiosennym nawodnieniem instalacji, natomiast drugi przegląd powinien być powiązany z wydmuchaniem wody z instalacji nawadniania trawników i przygotowania instalacji do sezonu zimowego. Dokładne terminy przeglądów do ustalenia z przedstawicielem Zamawiającego, (uzależnione są od temperatur o danej porze roku).W skład pierwszego przeglądu przed sezonem nawadniania wchodzi:1. sprawdzenie szczelności instalacji po sezonie zimowym,2. sprawdzenie dysz rozpylających,3. naprawa ewentualnych uszkodzeń,4. nawodnienie instalacji,5. regulacja zasięgu rozpylaczy,6. sprawdzenie elektroniki sterującej pracą centralnego systemu nawadniania trawników i ustawienie czasów załączania i wyłączania nawadniania.W skład drugiego przeglądu po sezonie nawadniania wchodzi:1. opróżnienie z wody instalacji nawadniania trawników,2. przygotowanie instalacji do sezonu zimowego.V. Inne czynności:1. Wykonawca w razie potrzeb zapewnia przeszkolenia wskazanych przez przedstawiciela zamawiającego osób z podstawowej obsługi instalacji i urządzeń znajdujących się w obiektach Urzędu.2. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie przystąpić do usuwania dalszych skutków awarii (usterek) w przypadku odrębnego zlecenia przez Zamawiającego. VI. Inne informacje i wymagania:1. Po wszelkich pracach związanych z wykonaniem umowy, Wykonawca ma obowiązek dokonać odpowiednich wpisów w protokołach, protokoły i inne dokumenty związane z wykonaniem umowy należy na bieżąco przekazywać przedstawicielowi Zamawiającego.2. Przybycie do obiektów Urzędu w celu wykonywania napraw, przeglądów, interwencji, i innych prac objętych niniejszą umową, należy każdorazowo informować przedstawiciela Zamawiającego.3. Wykonawca ma obowiązek przekazywania na koniec miesiąca propozycji zakupu materiałów i części niezbędnych dla bieżącej konserwacji i napraw, tak by w razie awarii był dostęp do najważniejszych elementów instalacji.VII. Prace nie objęte umową - postępowanie zgodnie z § 1 ust. 7 umowy.1. Wymiana uszkodzonych odcinków poziomych i odcinków pionów instalacji2. Naprawy stacji redukcyjnej gazu i pomp.3. Naprawa miejsc po wykonanych odkrywkach w celu dotarcia do miejsca awarii,4. Udrażnianie i naprawy zewnętrznej kanalizacji deszczowej (z wyjątkiem odcinka o długości 5mb wymienionego w części III niniejszego opisu).VIII. Obowiązki wynikające z klauzul społecznych1. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U.2019.1843). 2. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia, że czynności w zakresie realizacji pełnienia dyżuru technicznego na wypadek powstania awarii (braku działania) instalacji: wodno - kanalizacyjnej, nawadniającej, centralnego ogrzewania, gazowej, ciepła technologicznego, pomp oraz pieców (kotłów) grzewczych w budynkach, przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy, będą wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu Pracy.3. Warunek, o którym mowa w ust. 2 zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na podstawie umowy o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już osób, wykonujących usługę związaną z konserwacją instalacji wodno - kanalizacyjnej, nawadniającej, centralnego ogrzewania, gazowej, ciepła technologicznego, pomp oraz pieców (kotłów) grzewczych.4. W trakcie realizacji umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 2 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,5. W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu na potwierdzenie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę osób, wykonujących wskazane w ust. 2 czynności w trakcie realizacji umowy:a) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać przekazana w formie zapewniającej ochronę danych osobowych pracowników zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., dalej: RODO) oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków powinny być możliwe do zidentyfikowania;b) oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy;6. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 2 czynności Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości określonej w § 7 ust. 3 umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 2 czynności. 7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa ww treść, która będzie stanowić załącznik nr 1 do umowy oraz wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ;

II.5) Główny kod CPV: 50531100-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
50510000-3
50514100-2
50720000-8
50531200-8
50700000-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 39024,39
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2020-08-01   lub zakończenia: 2022-07-31
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2020-08-01 2022-07-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że:1) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonali¹ (tj. zakończyli) lub wykonują2 co najmniej jedną usługę świadczoną nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 10 miesięcy na rzecz jednego Zamawiającego i obejmującą swoim zakresem co najmniej konserwacje instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, gazowej, ciepła technologicznego, pomp oraz pieców (kotłów) grzewczych - w budynku/budynkach mieszkalnym lub budynku/budynkach niemieszkalnych.¹ Za wykonaną usługę Zamawiający uzna taką usługę, której przedmiot został odebrany przez Zamawiającego jako wykonany należycie.2 W przypadku, gdy Wykonawca wykaże się usługą, która jest w toku realizacji, Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli na dzień składania ofert okres świadczenia usługi będzie nie krótszy niż okres 10 miesięcy, a dowody o których mowa w pkt 10.3 lit. a) SIWZ potwierdzą, że usługa wykonywana jest należycie przez okres nie krótszy niż 10 miesięcy.Dopuszcza się wykazanie realizacji prac w ramach więcej niż jednej umowy zawartej z jednym Zamawiającym, przy czym (łączny) okres obowiązywania umów wyniósł co najmniej 10 miesięcy i usługi były świadczone w ramach umów następujących bezpośrednio po sobie.2) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności co najmniej jedną osobą posiadającą kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.), tj.:1) Spełniającą wymagania kwalifikacyjne do wykonywania pracy na stanowisku: EKSPLOATACJI w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla następujących urządzeń i sieci:Grupa 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną:a) urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV;b) aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji. 2) Spełniającą wymagania kwalifikacyjne do wykonywania pracy na stanowisku: EKSPLOATACJI oraz DOZORU w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla następujących urządzeń i sieci:Grupa 3. Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe:a) Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa;b) Przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW;c) Aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji.Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli powyższe uprawnienia będzie posiadała jedna osoba lub kilka osób.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykaz usług wykonanych lub wykonywanych (zgodny z załącznikiem nr 6 do SIWZ), w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy.UWAGA!w przypadku usług nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu.b) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodny z Załącznikiem nr 7 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Oświadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiającego do złożenia przez każdego Wykonawcę wraz z ofertą:1) Dla wykonawców składających ofertę w formie elektronicznej, o której mowa w pkt. 3.3) lit. a) SIWZ. Uwaga! Forma w jakiej należy złożyć niżej wymienione dokumenty została określona w pkt. 14.1. SIWZ.a) Wypełnionego elektronicznego formularza ofertowego dostępnego i generowanego poprzez Platformę b) potwierdzenia wniesienia wadium jeśli wadium jest wnoszone w innej formie niż pieniądz - zgodnie z zapisami pkt 13 SIWZ;c) aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia Wykonawcy stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ;d) aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia Wykonawcy, stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ;e) dokument zawierający dane aktualne na dzień składania ofert potwierdzający, że oferta została podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku, gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy (np. pełnomocnictwo, umowa spółki cywilnej);f) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:• zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;• sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;• zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;• czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą,- o ile powyższe informacje nie wynikają z dokumentu, o którym mowa w pkt 10.1.1) lit. f) SIWZ.Uwaga! Informację o podmiotach, na zdolnościach lub sytuacji których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy należy zawrzeć w oświadczeniach, o których mowa w pkt. 10.1.1) lit. c) i d) SIWZ.W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.2) Dla wykonawców składających ofertę w formie pisemnej, o której mowa w pkt. 3.3) lit. b) SIWZ .Uwaga! Forma w jakiej należy złożyć niżej wymienione dokumenty została określona w pkt. 14.2. SIWZ.a) wypełnionego Formularza oferty - wg wzoru określonego w Załączniku nr 1 do SIWZ;b) potwierdzenia wniesienia wadium jeśli wadium jest wnoszone w innej formie niż pieniądz - zgodnie z zapisami pkt 13 SIWZ;c) aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia Wykonawcy stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ;d) aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia Wykonawcy, stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ;e) dokument zawierający dane aktualne na dzień składania ofert potwierdzający, że oferta została podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku, gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy (np. pełnomocnictwo, umowa spółki cywilnej);f) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:• zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;• sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;• zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;• czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą,- o ile powyższe informacje nie wynikają z dokumentu, o którym mowa w pkt 10.1) lit. f) SIWZ.Uwaga! Informację o podmiotach, na zdolnościach lub sytuacji których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy należy zawrzeć w oświadczeniach, o których mowa w pkt. 10.1.2) lit. c) i d) SIWZ.W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.2. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowejW terminie 3 dni od dnia przekazania (zamieszczenia na Platformie) informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy - wg wzoru określonego w załączniku nr 4 do SIWZ. Wraz z przedstawieniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.3. Dokumenty podmiotów zagranicznychWykonawca zagraniczny składa dokumenty zgodnie z zapisami pkt. 9 i 10 SIWZ, ze szczególnym uwzględnieniem, aby dokumenty złożone wraz z ofertą potwierdzały, iż oferta została podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.4. Oferta wspólna:Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia tj. spółki cywilne lub konsorcja (tj. dwóch lub więcej Wykonawców) w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 23 ustawy pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania:1) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.2) Oryginał pełnomocnictwa: opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub kopia potwierdzona notarialnie opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza - w przypadku składania oferty w formie elektronicznej, o której mowa w pkt. 3.3) lit. a),lub oryginał pełnomocnictwa lub kopii potwierdzonej notarialnie - w przypadku składania oferty w formie pisemnej, o której mowa w pkt. 3.3) lit. b),powinien był załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie:• postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,• wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,• ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.3) Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, przy czym nie jest wymagany podpis pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców.4) W odniesieniu do warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy wymagania te muszą być spełnione wspólnie przez Wykonawców (nie musi ich spełniać każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną osobno).5) Oświadczenia, wykazy lub formularze sporządzone na załączonych do SIWZ wzorach, składa i podpisuje w imieniu wszystkich Wykonawców Pełnomocnik lub wszyscy Wykonawcy wpisując w miejscu przeznaczonym na podanie nazwy i adresu Wykonawcy, nazwy i adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.6) Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt 10.1.1) lit. c), 10.1.2) lic. c) i 10.2) SIWZ każdy z uczestników oferty wspólnej składa indywidualnie.7) Kopie dokumentów dotyczące Wykonawcy (członka konsorcjum) muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez tego Wykonawcę, którego one dotyczą lub przez pełnomocnika.8) Pozostałe kopie dokumentów, inne niż wymienione w pkt. 12.6) SIWZ, muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Pełnomocnika lub wszystkich Wykonawców.9) Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 1 000,00 zł.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena brutto60,00
czas reakcji na zgłoszenie awarii40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
W odniesieniu do art. 144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych - Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków umowy na etapie jej realizacji w przypadkach określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ w niżej wymienionym zakresie: § 11 Zmiana umowy1. Zamawiający, poza możliwościami zmiany niniejszej umowy w przypadkach określonych w art. 144 ust.1 pkt 2-6) ustawy Prawo zamówień publicznych (zgodnie z warunkami określonymi w postanowieniach przepisu art. 144 tej ustawy) – przewiduje również możliwości dokonania zmian postanowień umownych także w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w okolicznościach i na warunkach zawartych w niniejszym paragrafie.2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób o których mowa w § 5 ust. 2 Umowy z przyczyn losowych z zastrzeżeniem, że osoby te muszą spełniać wymagania zawarte w SIWZ. Zmiana osób o których mowa w § 5 ust. 2 odbywać się będzie wg następujących zasad:1) wykonawca niezwłocznie po zaistnieniu przesłanki do zmiany osoby, o której mowa w § 5 ust. 2 zawiadomi Zamawiającego o zamiarze zmiany tej osoby.2) najpóźniej w ciągu 14 dni od zaistnienia w/w przesłanki, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu komplet dokumentów umożliwiających ocenę spełnienia przez osobę, która ma objąć funkcję o których mowa w § 5 ust. 2 wymagań zawartych w SIWZ, 3) zamawiający najpóźniej w ciągu 7 dni oceni dostarczone dokumenty i w przypadku spełnienia wymagań zaakceptuje propozycję, bądź odmówi akceptacji na piśmie wskazując zastrzeżenia i zobowiąże Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów w nieprzekraczalnym terminie 14 dni lub wskazanie innej osoby do pełnienia funkcji o których mowa w § 5 ust. 24) w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do przedłożonych dokumentów termin o którym mowa w ust. 2 pkt 3) liczy się na nowo od dnia przedstawienia poprawnych dokumentów lub wskazania innej (nowej) osoby do pełnienia funkcji o których mowa w § 5 ust.2.Zmiana osoby o której mowa w § 5 ust. 2 Umowy stanowi zmianę umowy i wymaga aneksu.3. W sytuacji zmiany osoby pełniącej funkcję koordynatora, Zamawiający zawiadomi o tym Wykonawcę na piśmie, wskazując imię, nazwisko i dane kontaktoweKoordynatora. Zamiana Koordynatora jest skuteczna z chwilą zawiadomieniaWykonawcy.4. Strony, dopuszczają zmianę umowy w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku wystąpienia zmiany przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę) tj.:a) stawki podatku od towarów i usług,b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018.2177– j.t. z późn. zm.),c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.5. W przypadku zmiany wysokości podatku VAT, wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy (tj. wartość wynagrodzenia bez podatku od towarów i usług) nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona z uwzględnieniem stawki podatku od towarów i usług, wynikającej ze zmienionych przepisów. 6. W przypadku zaistnienia zmiany przepisów opisanych w ust. 4 lit. b i c Wykonawca może przekazać Zamawiającemu wniosek o dokonanie zmiany umowy najwcześniej w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany wraz z jego uzasadnieniem oraz dokumentami wykazującymi istotny wpływ na koszty realizacji niniejszej umowy. Wniosek powinien zawierać szczegółową kalkulację proponowanej zmiany wysokości wynagrodzenia oraz wykazać powinien adekwatność propozycji zmiany wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę.7. W terminie 21 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 6 Zamawiający zajmie pisemne stanowisko wobec wniosku Wykonawcy. Za dzień przekazania stanowiska uznaje się dzień jego wysłania na adres właściwy dla doręczeń pism do Wykonawcy.8. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem jej nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-06, godzina: 10:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
1. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: - w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia: Paweł Walicki – inspektor w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym;tel. 22/ 443-71-39, - w zakresie dotyczącym zagadnień formalno-prawnych: Anna Bacińska – główny specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych,tel. 22/ 443-71-47 e-mail: ursynow.wzp@um.warszawa.pl 1) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.07.2020 r. o godz. 11 : 00 w siedzibie Zamawiającego przy Al. KEN 61 poprzez odszyfrowanie i upublicznienie wczytanych na Platformie ofert oraz otwarcie ofert złożonych w formie pisemnej. Otwarcie odbędzie się podczas jawnej transmisji online dostępnej pod adresem: https://www.youtube.com/embed/live_stream?channel=4nh2rTpIILWm76Nkj1ML4wZ uwagi na stan epidemii Zamawiający nie przewiduje się osobistego uczestnictwa w sesji otwarcia ofert. 3. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA(NA PODSTAWIE PRZEPISU PRAWA)Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, by mogła/mógł Pani/Pan załatwić sprawę w Urzędzie m.st. Warszawy. Mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane.Kto administruje moimi danymi?• Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie m.st. Warszawy jest Prezydent m.st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie (00-950), Pl. Bankowy 3/5. • Na pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych, a także o przysługujące Pani/Panu prawa odpowie Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie m.st. Warszawy. Proszę je wysłać na adres: iod@um.warszawa.pl.Dlaczego moje dane są przetwarzane?• Wynika to bezpośrednio z konkretnego przepisu prawa, tj. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do niej wydanych; ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.; ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym; lub jest niezbędne do wykonania zadania w interesie publicznym albo w ramach sprawowania władzy publicznej.• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie m.st. Warszawy, tj. przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne i zawarcie umowy o zamówienie publiczne;• Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Jeśli Pani/Pan tego nie zrobi, nie będziemy mogli zrealizować Pana/Pani sprawy . Jak długo będą przechowywane moje dane?• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas wymagany przepisami prawa, tj. przez okres 5 lat, tj. okres niezbędny do realizacji celu/celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.• Potem, zgodnie z przepisami, dokumenty trafią do archiwum zakładowego.Kto może mieć dostęp do moich danych?Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:a) podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych, w szczególności: • podmioty świadczące na rzecz Urzędu m.st. Warszawy usługi informatyczne, pocztowe;b) organy publiczne i inne podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie przepisów prawa; Jakie mam prawa w związku z przetwarzaniem moich danych?• Ma Pani/Pan prawo do: a) dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych;b) żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;c) żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:• dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;• nie ma podstawy prawnej do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;• wniosła Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;• Pani/Pana dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;• Pani/Pana dane muszą być usunięte, by wywiązać się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.c) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;d) sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:• zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją;• dane przetwarzane są w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, z wyjątkiem sytuacji, w której Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzanie danych osobowych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;e) Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie m.st. Warszawy Pani/Pana danych osobowych.• Nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH