Robert Bosch Sp. z o.o. Junkers

Przetarg

MONTAŻ KLIMATYZATORÓW (POWIERZONYCH OD ZAMAWIAJĄCEGO) W KOMPLEKSACH WOJSKOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ 11 WOG

26-06-2020, 00:00

Dane kontaktowe

11 Wojskowy Oddział Gospodarczy
ul. Gdańska 147,85-915 Bydgoszcz
tel. 261 411 361
fax. 261 411 313
e-mail: 11wog.szpub@ron.mil.pl
http:// www.11wog.wp.mil.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 555355-N-2020 z dnia 2020-06-26 r.

11 Wojskowy Oddział Gospodarczy: MONTAŻ KLIMATYZATORÓW (POWIERZONYCH OD ZAMAWIAJĄCEGO) W KOMPLEKSACH WOJSKOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ 11 WOG
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: 11 Wojskowy Oddział Gospodarczy, krajowy numer identyfikacyjny 34126041200000, ul. ul. Gdańska  147 , 85-915  Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 261 411 361, e-mail 11wog.szpub@ron.mil.pl, faks 261 411 313.
Adres strony internetowej (URL): www.11wog.wp.mil.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Wojskowa jednostka budżetowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.11wog.wp.mil.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.11wog.wp.mil.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego – 11 Wojskowy Oddział Gospodarczy ul. Gdańska 147, 85-915 Bydgoszcz – kancelaria jawna. Godz. pracy kancelarii 07.30 – 09.00 i 12.30 – 15.15 w dni robocze od poniedziałku do piątku
Adres:
11 Wojskowy Oddział Gospodarczy ul. Gdańska 147, 85-915 Bydgoszcz – kancelaria jawna

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: MONTAŻ KLIMATYZATORÓW (POWIERZONYCH OD ZAMAWIAJĄCEGO) W KOMPLEKSACH WOJSKOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ 11 WOG
Numer referencyjny: 29/ZP/RB/INFR/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Główny przedmiot zamówienia:CPV – 45331220-4 (Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych)2. Przedmiotem umowy jest wykonanie na rzecz Zamawiającego robót polegających na montażu klimatyzatorów powierzonych przez 11 WOG w budynkach w kompleksach wojskowych podanych w załączniku nr 1 do SIWZ, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, według opisu przedmiotu umowy, instrukcji podłączenia (montażu) producenta urządzenia.• Kompleks wojskowy Bydgoszcz ul. Dwernickiego 1 budynek nr 1,1A oraz 29• Kompleks wojskowy Bydgoszcz ul. Szubińska 105 budynek nr 3• Kompleks wojskowy Bydgoszcz ul. Warszawska 10 budynek nr 2 (OŻW)• Kompleks wojskowy Bydgoszcz Osówiec budynek nr 2• Kompleks wojskowy Bydgoszcz ul. Gdańska 147 bud nr 10 oraz 108• Kompleks wojskowy Bydgoszcz ul. Smukalska bud nr 13. Przy zachowaniu zasad określonych w pkt. 2 Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania montaż klimatyzatorów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 1 do SIWZ. 4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić na terenie świadczonych robót i bezwzględnie przestrzegać, odpowiednich warunków i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wykonywać roboty przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania przedmiotu umowy:1) aktualne świadectwa kwalifikacyjne;- D grupa 1 pkt 2 i 10- E grupa 1 pkt 2 i 10- D grupa 2 pkt 5 i 10- E grupa 2 pkt 5 i 10.2) certyfikat dla personelu dopuszczający zgodnie z art. 20 ust. 4 i 5 Ustawy o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (t.j.Dz.U.2019.2158, Dz.U.2020.284).3) aktualne świadectwo autoryzacyjne dla danego typu urządzenia klimatyzatory Zamawiającego produkcji KAISAI. 5. W przypadku korzystania z usług Podwykonawcy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wydane na podwykonawcę dokumenty określone w ust. 4 pkt 1,2 i 3 – stosownie do czynności powierzonych Podwykonawcy oraz Certyfikat dla Przedsiębiorców - o których mowa art. 29 Ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (t.j.Dz.U.2019.2158, Dz.U.2020.284).6. Wykonawca zobowiązuje się przedłużyć ważność lub uzyskać nowe dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) o których mowa powyżej, potwierdzające zdolność wykonywania przedmiotu umowy, w przypadku, gdy ich termin ważności upłynie w trakcie trwania umowy lub wejścia w życie nowych przepisów. Kserokopie ww. dokumentów zostaną przekazane niezwłocznie Zamawiającemu nie później niż w ciągu 3 dni po przedłożeniu ich ważności lub otrzymania nowych.7. Wykonawca wykona montaż klimatyzatorów zgodnie z zakresem podanym w instrukcji montażu i wytycznych producentów.

II.5) Główny kod CPV: 45331220-4
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-09-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: – warunek ten zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca: 1.1.1. posiada Certyfikat dla Przedsiębiorców, o którym mowa w art. 29 Ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (t.j.Dz.U.2019.2158, Dz.U.2020.284) przez cały okres obowiązywania umowy. W przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Certyfikat, o którym mowa w pkt. 1 ppkt 1.1.1. będzie posiadał każdy z Wykonawców.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: – warunek ten zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunku;
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: – warunek ten zostanie uznany za spełniony, gdy:1.3.1. Wykonawca wykaże osoby skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – według załącznika nr 4 do SIWZ:Osoby wykonujące przedmiot zamówienia muszą posiadać:a) aktualne świadectwa kwalifikacyjne, zgodnie z Rozp. Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 r. D grupa 1 pkt 2 i 10 E grupa 1 pkt 2 i 10 D grupa 2 pkt 5 i 10 E grupa 2 pkt 5 i 10b) aktualne świadectwa autoryzacyjne dla danego typu urządzeń w przypadku urządzeń objętych gwarancją (klimatyzatory Zamawiającego produkcji KAISAI oraz produkcji LG)c) certyfikat dla personelu zgodnie z art. 20 ust. 4 i 5 Ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (t.j.Dz.U.2019.2158, Dz.U.2020.284);d) oświadczenia o niekaralności pracowników wykonujących prace na terenie OŻW w kompleksie wojskowym przy ul. Warszawskiej 10;
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, do oferty, w celu oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w części VI SIWZ oraz czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania w zakresie podstaw, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert, oświadczenie, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.Jednocześnie Zamawiający informuje, aby Wykonawca wypełnił oświadczenie w zakresie potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w SIWZ, zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp. Wraz z oświadczeniem Wykonawca składa:1.1. wypełniony i podpisany formularz ofertowy, sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ;1.2. kosztorys ofertowy, opracowany zgodnie z załączonymi opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ;2. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.Oświadczenie, o którym mowa stanowi złącznik nr 6 do SIWZ.3. Zgodnie z art. 25a ust. 3 pkt 2) ustawy Pzp, Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w części VI w pkt 1 SIWZ dotyczące tych podmiotów.4. Zgodnie z art. 25a ust. 5 pkt. 2) ustawy Pzp, Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu o którym mowa w części VI pkt 1 SIWZ dotyczące Podwykonawców.5. Zgodnie z art. 25a ust. 6 ustawy Pzp, w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Przedmiotowe oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.6. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty będą budzić wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.7. Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, spełnienie przez oferowane roboty budowlane, wymagań określonych przez Zamawiającego oraz brak podstaw o wykluczenia:7.1. W CELU POTWIERDZENIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, ZAMAWIAJĄCY ŻĄDA NASTĘPUJĄCYCH DOKUMENTÓW:7.1.1. oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 ustawy Pzp – wg załącznika nr 5 do SIWZ;7.1.2. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 Pzp;Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezłożenia przez Wykonawcę dokumentu, o którym mowa w pkt 7.1.2. w sytuacji, kiedy samodzielnie może pobrać powyższy dokument z wskazanego przez Wykonawcę adresu www (adres www, Wykonawca wpisuje w pkt 17. formularza oferty – załącznik nr 3 do SIWZ).7.2. W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW DOTYCZĄCYCH KOMPETENCJI LUB UPRAWNIEŃ DO PROWADZENIA OKREŚLONEJ DZIAŁALNOŚCI ZAWODOWEJ, O ILE WYNIKA TO Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW, O KTÓRYCH MOWA W CZĘŚCI VI SIWZ ZAMAWIAJĄCY ŻĄDA NASTĘPUJĄCYCH DOKUMENTÓW:7.2.1. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wg załącznika nr 5 do SIWZ;7.2.2. Certyfikat dla Przedsiębiorców, o którym mowa w art. 29 Ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (t.j.Dz.U.2019.2158, Dz.U.2020.284) przez cały okres obowiązywania umowy - w zakresie spełnienia warunku, o którym mowa w cz. VI pkt 1 ppkt B 1.1. SIWZ:7.3. W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU DOTYCZĄCYCH SYTUACJI EKONOMICZNEJ LUB FINANSOWEJ, O KTÓRYCH MOWA W CZĘŚCI VI SIWZ ZAMAWIAJĄCY ŻĄDA NASTĘPUJĄCYCH DOKUMENTÓW:7.3.1. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wg załącznika nr 5 do SIWZ;7.4. W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW DOTYCZĄCYCH ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ LUB ZAWODOWEJ, O KTÓRYCH MOWA W CZĘŚCI VI SIWZ ZAMAWIAJĄCY ŻĄDA NASTĘPUJĄCYCH DOKUMENTÓW:7.4.1. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wg załącznika nr 5 do SIWZ;7.4.2. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – według załącznika nr 4 do SIWZ w zakresie spełnienia warunku, o którym mowa w cz. VI pkt 1 ppkt B 1.3. SIWZ.Wykonawca wraz z przedmiotowym wykazem składa dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie powyższego warunku. Dokumentami tymi są w szczególności: świadectwa kwalifikacyjne i autoryzacyjne, certyfikaty oraz oświadczenia o niekaralności. 8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7.1.2.:(A) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.9. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.10. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby - wystawionym nie wcześniej niż przed upływem terminu, o którym mowa w § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 poz. 1126, Dz. U. z 2018 r., poz. 1993).11. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.12. Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa lub umocowania prawnego udzielonego osobie/osobom podpisującej/podpisującym ofertę, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego. 13. Oświadczenia, o których mowa w SIWZ dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 14. Dokumenty wymienione w SIWZ są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.15. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą lub osoba/osoby upoważniona/upoważnione do podpisania oferty w zakresie udzielonego pełnomocnictwa. 16. UWAGA: Pełnomocnictwo Wykonawca załącza do oferty w formie oryginału lub poświadczone notarialnie „za zgodność z oryginałem”.17. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.18. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.19. Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.20. Zgodnie z art. 26 ust. 3a ustawy Pzp, jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.21. Zgodnie z art. 26 ust. 2f ustawy Pzp, jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
gwarancja40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
§ 15Zmiany umowy1. Wszelkie zmiany umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej, z zastrzeżeniem ust. 6 i § 9 ust. 5 umowy.2. Strony dopuszczają możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy:1) odnośnie zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy z przyczyn nie wynikających z opóźnienia Wykonawcy, w szczególności:a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu realizacji przedmiotu umowy będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania miejsc montaży;b) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót;c) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej;d) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami;e) w przypadku, o którym mowa w § 2 ust. 4 umowy;2) odnośnie zmniejszenia zakresu robót i obniżenia wynagrodzenia umownego o wartość robót zaniechanych w przypadku:a) decyzji o wyłączeniu całości albo części obiektu z użytkowania;b) ograniczenia środków budżetowych przeznaczonych na wykonanie przedmiotu umowy;c) jeżeli udzielenie zamówienia dodatkowego spowoduje konieczność zaniechania wykonania części robót;3) odnośnie zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku: a) o którym mowa w § 8 ust. 3 umowy;b) ustawowej zmiany podatku VAT.3. Ponadto, przewiduje się możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót montażowych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy, terminu ich wykonania, należnego wynagrodzenia umownego, sposobu wykonywania i odbioru robót, gdy są one następstwem:1) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;2) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami;3) wystąpienia uzasadnionej konieczności zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót;4) gdy zmiany będą korzystne dla Zamawiającego, pod warunkiem, że nie wpłyną one na zwiększenie wartości wynagrodzenia umownego i nie spowodują obniżenia parametrów technicznych i eksploatacyjnych.4. Zamawiający nie będzie ponosił ujemnych skutków finansowych spowodowanych zmianami, o których mowa w ust. 2 pkt 2.5. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa powyżej, jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego:1) opis propozycji zmiany;2) uzasadnienie zmiany;3) obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy;4) opis wpływu zmiany na termin wykonania umowy.6. O wszelkich zmianach nazwy, adresu i danych identyfikacyjnych firmy oraz numeru rachunku bankowego Wykonawca powiadomi niezwłocznie Zamawiającego pod rygorem poniesienia kosztów związanych z brakiem właściwych danych u Zamawiającego oraz rygorem uznania za doręczoną korespondencji kierowanej na ostatnio wskazany przez Wykonawcę adres. Zmiany te nie wymagają sporządzenia aneksu do umowy. 7. Wykonawca nie może domagać się zmiany postanowień zawartej umowy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez niego zobowiązań wynikających z umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-13, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> PL
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH