Buderus

Przetarg

Podłączenie budynku przy ul. Sienkiewicza 72 do sieci c.o. i c.c.w. wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych

27-11-2020, 00:00

Dane kontaktowe

Miejski Zarząd Budynków w Kielcach
ul. Paderewskiego 20,25-004 Kielce
tel. 41 36 76 720
fax. 41 36 76 917
e-mail: m.klusakiewicz@mzb.kielce.pl
http:// www.mzb.kielce.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 617214-N-2020 z dnia 2020-11-27 r.

Miejski Zarząd Budynków w Kielcach: Podłączenie budynku przy ul. Sienkiewicza 72 do sieci c.o. i c.c.w. wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zarząd Budynków w Kielcach, krajowy numer identyfikacyjny 26026928400000, ul. ul. Paderewskiego  20 , 25-004  Kielce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 36 76 720, e-mail m.klusakiewicz@mzb.kielce.pl, faks 41 36 76 917.
Adres strony internetowej (URL): www.mzb.kielce.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.mzb.kielce.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.mzb.kielce.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Złożenie w sekretariacie MZB w Kielcach lok. 202 lub za pośrednictwem posłańca lub operatora pocztowego
Adres:
25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Podłączenie budynku przy ul. Sienkiewicza 72 do sieci c.o. i c.c.w. wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych
Numer referencyjny: MZB/S 72 /2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie podłączenia budynku przy ul. Sienkiewicza 72 w Kielcach do sieci c.o. i c.c.w. wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych. Zakres robót przedmiotu zamówienia obejmuje: a) Roboty instalacyjne centralnego ogrzewania (ułożenie rurociągów z rur stalowych ocynkowanych, montaż zaworów i filtrów siatkowych, grzejników, zaworów grzejnikowych, głowic termostatycznych, ciepłomierzy ultradźwiękowych w mieszkaniach oraz wykonanie prób szczelności ), w zakresie zgodnym z dokumentacją techniczną; b). Instalacja ciepłej wody z rur stalowych ocynkowanych z montażem zaworów, filtrów siatkowych, wodomierzy z nadajnikiem impulsowym, zakres robót zgodny z dokumentacją techniczną; c). wykonanie węzła cieplnego zgodnie z dokumentacją projektową, d) przestawienie garażu kolidującego z trasą przyłącza c.o, e) uprzątnięcie terenu budowy, usunięcie gruzu i innych materiałów pochodzących z demontażu oraz śmieci i odpadów wraz z ich wywiezieniem i przekazaniem tego materiału do utylizacji . Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres robót objętych przedmiotem zamówienia i warunki ich wykonania określają:a) wzór umowy - (Załącznik nr 6 do SIWZ),b) projekt budowlany - (Załącznik nr 9 do SIWZ ), c) przedmiary robót - (Załącznik nr 10 do SIWZ ), d) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - (Załącznik nr 11 do SIWZ),e) realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 29 stycznia 2004r.– Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2019r. poz. 1843 ze zm.),ustawie z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U z 2019 r. poz. 1186 ze zm.), a w sprawach nieuregulowanych przepisami Pzp ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tj. z 2019r. poz. 1145) oraz przepisom powołanym w SIWZ. Przedmiar robót stanowi jedynie materiał pomocniczy i ma charakter informacyjny do sporządzenia wyceny. Zamawiający nie wymaga załączenia do oferty kosztorysu ofertowego z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia. Jeżeli w SIWZ oraz jej załącznikach (dokumentacji projektowej, przedmiarach robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót) w opisie przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp., to ma to na celu wyłącznie określenie parametrów technicznych i jakościowych materiałów wymaganych do realizacji zadania. Wykonawca może w tych wypadkach zaoferować materiały „równoważne” tj. posiadające parametry techniczne i jakościowe nie gorsze niż wskazane. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest „równoważny” w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy składającym ofertę. W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu (do zaakceptowania) odpowiednie dokumenty pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że dany materiał (wyrób) jest rzeczywiście równoważny ze wskazanym w SIWZ. Zamówienie będzie realizowane w budynku zamieszkałym i użytkowanym przez lokatorów mieszkań. Wykonawca musi tak zorganizować prace by umożliwić prawidłowe funkcjonowanie budynku w czasie trwania robót i po ich zakończeniu. Wszelkie koszty z tym związane obciążają Wykonawcę i muszą być zawarte w wynagrodzeniu wynikającym z oferty. Na podstawie art.29 ust.3a Zamawiający wymaga, aby co najmniej 3 osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia były zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 par.1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.– Kodeks Pracy (Dz. U. z 2019 r. poz.1040 z późn. zm.), tj.: co najmniej 3 osoby Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni do wykonania robót budowlanych w zakresie robót branży instalacji sanitarnych. Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy osób, które będą kierowały robotami objętymi zamówieniem, a które mogą być zatrudnione przez Wykonawcę także w ramach innych stosunków pracy dopuszczonych przez prawo. Wykonawca wskaże osoby w Załączniku nr 1 do umowy, które będą realizować zamówienie w zakresie, o którym mowa powyżej przed przystąpieniem do wykonywania robót ( tj. przed podpisaniem umowy na realizację zamówienia) oraz będzie zobowiązany do złożenia w celu udokumentowania tej obsady oświadczenia o spełnianiu wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa powyżej, uprawnia Zamawiającego do kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa powyżej oraz sankcji określonych we wzorze umowy (Załącznik nr 6 do SIWZ) z tytułu niespełnienia tych wymagań. Wymagany minimalny okres gwarancji za wykonane roboty wynosi 36 miesięcy.

II.5) Główny kod CPV: 45330000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45331100-7
45332200-5
45330000-9
45310000-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych, polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego do kwoty netto: 127 868,72 PLN.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-04-30
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2021-04-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa swoich wymagań w zakresie tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – należycie wykonał: co najmniej 1 robotę budowlaną w zakresie instalacji sanitarnej o wartości brutto nie mniejszej niż 150 000,00 zł, (robota powinna być zrealizowana w ramach jednego zamówienia, które zostało zakończone), z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane – (wg wzoru określonego w Załączniku nr 7 do SIWZ) wraz z załączeniem dowodów (referencji lub innych dokumentów) określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informujących o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.b) Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobą zdolną do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi i posiadającymi uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.1994 r.) lub odpowiadające im inne ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów prawa, tj.: 1) co najmniej 1 osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, 2) co najmniej 1 osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika robót , posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, 3) co najmniej 1 osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika robót , posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – (wg wzoru określonego w Załączniku nr 8 do SIWZ)
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: 1. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty wykazane w Załączniku nr 7 jw., były wcześniej wykonywane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania powyższych dowodów. 2. W razie konieczności, jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 3.Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadania przez nich uprawnień budowlanych w danej specjalności – dopuszcza odpowiadające im uprawnienia (kwalifikacje) równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz odpowiadające im uprawnienia (kwalifikacje) wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz.65).
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Wymagana forma dokumentu – oryginał lub kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgonie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie ich uzyskać - inne dokumenty – potwierdzające spełnienie warunku opisanego w pkt. 8.2. ppkt 3) lit. a) SIWZ (wg wzoru określonego w Załączniku nr 7 do SIWZ). W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – wykaz ten składa przynajmniej jeden z wykonawców. 2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – potwierdzające spełnienie warunku opisanego w pkt. 8.2. ppkt 3) lit. b) SIWZ (wg wzoru określonego w Załączniku nr 8 do SIWZ). 3) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, w celu wykazania spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej Wykonawca przedstawi dokument ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (np. polisa ubezpieczeniowa), a w przypadku jegobraku inny dokument, potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wzakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia – potwierdzający spełnieniewarunku opisanego w pkt. 8.2. ppkt 2 SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1)odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji albo inny dokument potwierdzający uprawnienie do reprezentowania podmiotu przystępującego do postępowania, jeżeli z dokumentów rejestrowych to uprawnienie nie wynika2)dokumenty składane przez Wykonawcę wraz z formularzem oferty: a) Dokument potwierdzający wniesienie wadium (forma zgodna z opisem rozdział XII niniejszej SIWZ).b) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów, do oddania Wykonawcy do dyspozycji zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia, na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia - w przypadku gdy Wykonawca będzie polegał na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej lub finansowej tych podmiotów. c) Pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, a umocowanie do złożenia oferty nie wynika z dokumentów rejestrowych. d) Pełnomocnictwo, z którego wynikać będzie zakres umocowania pełnomocnika tj. do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. e) oświadczenie, że złożył ofertę równoważną oraz że zaproponowane zmiany spełniają wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ z wykazem zmian f) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez dwóch lub więcej Wykonawców (np. konsorcjum, spółka cywilna) – każdy z wykonawców zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą – aktualne na dzień składania ofert oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (wg załączonego wzoru Załącznik nr 4 do SIWZ) oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wg załączonego wzoru Załącznik nr 3 do SIWZ) - w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. g) Zgodnie z art. 25a ust. 3 Pzp, Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu – zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt. 9.1. ppkt 1 i 2 SIWZ tj. Załącznik nr 4 i Załącznik nr 3 do SIWZ, podając ich firmę (pełna nazwa, imię, nazwisko). h) Zgodnie z art. 25a ust. 5 Pzp , Zamawiający żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu – zamieścił informację o tych podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 9.1. ppkt 1 SIWZ tj. Załącznik nr 4 do SIWZ podając ich firmę ( pełna nazwa, imię, nazwisko). Dokumenty podmiotów zagranicznych- zgodnie z zapisami w rozdziale IX pkt . 9.6 SIWZ
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 2000 zł( słownie: dwa tysiące złotych) przed upływem składania ofert. Informacje dotyczące wniesienia wadium zawarte w rozdziale XII SIWZ

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Dopuszczalne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy określa dział XXI pkt 21.6 SIWZ oraz paragraf 20 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZUmowa może ulec zmianie w przypadku zaistnienia okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, które mogą wpłynąć na należyte wykonanie umowy, na warunkach i w zakresie zgodnym z art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi (Dz. U. z 2020r. poz. 374, ze zm.)
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz.U. z 2019r. poz. 1010 z późn. zm.), Wykonawca winien – w terminie składania ofert – zastrzec, że nie mogą być one udostępniane oraz jednocześnie wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Informacje takie należy umieścić w oddzielnej wewnętrznej kopercie z dopiskiem: Tajemnica przedsiębiorstwa – tylko do wglądu członków komisji przetargowej. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien wnieść na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust.4 ustawy Pzp. Zamawiający informuje, że w sytuacji kiedy Wykonawca zastrzegł w ofercie informacje stanowiącetajemnicę przedsiębiorstwa ale nie załączył jednocześnie dowodów to potwierdzających, wówczasZamawiający uzna, że zastrzeżenie w tym zakresie jest „nieskuteczne” i nie będzie wzywał Wykonawcydo składania dodatkowych wyjaśnień, a informacje te jako „błędnie zastrzeżone” zostaną ujawnione
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-12-11, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH