LG pompy ciepła - 5 lat gwaracji Buderus

Przetarg

Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach K-P OW NFZ Delegatury w Toruniu przy ul. Szosa Chełmińska 30

11-08-2021, 07:45

Dane kontaktowe

KUJAWSKO-POMORSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
ul. Łomżyńska 33,85-863 Bydgoszcz
tel. 523252837
e-mail: beata.nitka@nfz-bydgoszcz.pl
http:// www.nfz-bydgoszcz.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach K-P OW NFZ Delegatury w Toruniu przy ul. Szosa Chełmińska 30

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: KUJAWSKO-POMORSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 01581798500136

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Łomżyńska 33

1.5.2.) Miejscowość: Bydgoszcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 85-863

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.7.) Numer telefonu: 523252837

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: beata.nitka@nfz-bydgoszcz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.nfz-bydgoszcz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - Narodowy Fundusz Zdrowia

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach K-P OW NFZ Delegatury w Toruniu przy ul. Szosa Chełmińska 30

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-afcaa2ef-f688-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00144630

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-08-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001106/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 zamówienie na dostawę i montaż urządzeń wentylacyjno - chłodzących

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.nfz.gov.pl/kujawsko-pomorski/zamowienia-publiczne/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja odbywa się przy użyciu miniPortalu, https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej (pod warunkiem, że odbiór tak przesłanej informacji został potwierdzony przez upoważnioną osobę), adresy skrzynek poczty elektronicznej do kontaktu z Wykonawcami: beata.nitka@nfz-bydgoszcz.pl katarzyna.knopik@nfz-bydgoszcz.pl Wykonawca musi posiadać konto na ePUAP aby mieć dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji” (dostępne również na miniPortalu). Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP ( również na miniPortalu). Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty jest dostępna na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem w ofercie.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP, e-maila (ostatniej ich części- jeżeli dokument przekazywany jest w częściach).
Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID (z miniPortalu) postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania. Szczegółowo pkt 7 i 10 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO), podajemy następujące informacje:
● ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH jest
Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie, reprezentowany przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, z którym może się Pan/Pani kontaktować w następujący sposób:
▪ listownie na adres siedziby administratora: 02-528 Warszawa, ul. Rakowiecka 26/30
▪ za pomocą platformy ePUAP: NFZ-Centrala/SkrytkaESP
▪ e-mailem: sekretariat.gpf@nfz.gov.pl
● INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Prezes NFZ wyznaczył Inspektora Ochrony Danych do kontaktu z Panem/Panią w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz realizacji praw związanych z przetwarzaniem danych, z którym można kontaktować w następujący sposób:
▪ listownie na adres siedziby administratora: 02-528 Warszawa, ul. Rakowiecka 26/30
▪ za pomocą platformy ePUAP: NFZ-Centrala/SkrytkaESP
▪ e-mailem: iod@nfz.gov.pl
● CEL I PODSTAWA PRZETWARZANIA
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z ww. postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
● ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz
art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Pzp).
● OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): ● PRAW OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
Posiada Pani/Pan:
▪ na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
▪ na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
/Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego
w zakresie niezgodnym z ustawą/;
▪ na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO
/W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania/;
▪ prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
▪ w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
▪ prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
▪ na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
● INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH
Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
● INFORMACJA W ZAKRESIE ZAUTOMATYZOWANEGO PODEJMOWANIA DECYZJI ORAZ PROFILOWANIA
W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

Obowiązek informacyjny określony w art. 13 i 14 RODO względem osób trzecich spoczywa także na wykonawcach, którzy pozyskują dane osobowe osób trzecich w celu przekazania ich zamawiającym w ofertach.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WAG.261.1.4.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 258943,09 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia dotyczy wykonania roboty budowlanej polegającej na dostawie, montażu, rozruchu urządzeń klimatyzacji wraz z wykonaniem powiązanych prac budowlanych i elektrycznych wg zał. nr 2 do SWZ.
Główne CPV – 45331220-4
ZAMAWIAJĄCY WYMAGA ABY ZAOFEROWANE URZĄDZENIA KLIMATYZACYJNE DO WSZYSTKICH POMIESZCZEŃ I SERWEROWNI (AGREGATY, JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE), POCHODZIŁY OD JEDNEGO PRODUCENTA – NIE DOPUSZCZA KILKU PRODUCENTÓW.
W przypadku wystąpienia jakichkolwiek rozbieżności w zakresie rodzaju jak i ilości robót/dostaw obowiązuje następująca hierarchia dokumentów :
1). Projekt budowlany,
2). Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
3). Przedmiar.
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę (dalszych podwykonawców) na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.).Dopuszcza się wszystkie rodzaje umowy o pracę – umowa na czas nieokreślony, określony, na zastępstwo, na okres próbny, w pełnym lub częściowym wymiarze czasu pracy – zgodnie z regulacjami Kodeksu pracy.
Wykonawca zobowiązany jest zamieścić stosowne zapisy odnośnie powyższego wymogu we wszystkich umowach o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo).
Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy osób, które będą kierowały robotami objętymi zamówieniem (pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45331220-4 - Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45315000-8 - Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego w budynkach

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331221-1 - Instalowanie urządzeń klimatyzacji częściowej powietrza

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia w trybie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych – do 25 % wartości zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów jako suma punktów z każdego kryterium.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość oferowanej gwarancji na urządzenia i instalacje klimatyzacji

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania robót

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej:
Wykonawca odpowiedzialny za instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych, jest obowiązany posiadać „aktywny” certyfikat dla przedsiębiorców, o którym mowa odpowiednio w rozporządzeniu (UE) 2015/2067 albo w rozporządzeniu (WE) nr 304/2008, zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 15.05.2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 2065); certyfikat musi być wpisany do rejestru wydanych certyfikatów dla przedsiębiorców prowadzonego przez Urząd Dozoru Technicznego.
Warunek udziału w postępowaniu wymagany od wykonawcy dot. zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca winien wykazać doświadczenie w zrealizowaniu w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:
dwa zamówienia rodzajem odpowiadające niniejszemu postępowaniu tj. wykonanie robót budowlanych w zakresie montażu urządzeń klimatyzacji, i wartością nie mniejszą niż 198 tys. zł brutto każde zamówienie;
W przypadku składania oferty wspólnej przez wykonawców oraz w przypadku polegania na zdolności podmiotu trzeciego ww. warunek musi być spełniony w całości przez co najmniej jednego z wykonawców/podmiot trzeci.
b) Wykonawca winien dysponować kluczowymi dla wykonania zamówienia specjalistami, przez których Zamawiający rozumie na gruncie art. 14 ustawy z 7 lipca 1994 Prawo budowlane (tj Dz. U. z 2020 poz. 1333 ze zm.) jedną osobę z:
- uprawnieniami budowlanymi do kierowania bez ograniczeń robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, z minimum 5- letnim doświadczeniem zawodowym w kierowaniu robotami budowlanymi w zakresie swojej specjalności
- uprawnieniami budowlanymi do kierowania bez ograniczeń robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, z minimum 5 – letnim doświadczeniem zawodowym w kierowaniu robotami budowlanymi w zakresie swojej specjalności.
c) Wykonawca winien dysponować kluczowymi dla wykonania zamówienia specjalistami, przez których Zamawiający rozumie na gruncie art. 20 ustawy z dnia 15.05.2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 2065) co najmniej jedną osobę z certyfikatem dla personelu wpisanym do rejestru wydanych certyfikatów dla personelu prowadzonym przez Urząd Dozoru Technicznego lub ważne świadectwo kwalifikacji wydane na podstawie uchylonej ustawy z 20.04.2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz.U. 2014 poz. 436).
UWAGA !!!
Osoby, o których mowa w pkt. b) powinny posiadać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w ww. specjalnościach zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2019.831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo Budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ( t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 220 ze zm.).
Osoby, o których mowa w pkt. b) muszą należeć do właściwej izby samorządu zawodowego w rozumieniu ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1117).
Zamawiający dopuszcza dowolne połączenie wskazanych w pkt. b) i c) funkcji pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji.


Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych innych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
Warunek opisany w pkt. 5.2 SWZ nie może być spełniony przez podmiot trzeci.
Warunek opisany w pkt. 5.3.a SWZ musi być spełniony w całości przez co najmniej jeden podmiot trzeci.
W odniesieniu do warunku doświadczenia wykonawca może polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.
Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań dotyczących roboty budowlanej.
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców występujących z ofertą wspólną zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wykonawcy/ów o treści jak w zał. 1a do oferty z zastrzeżeniem, iż warunek zapisany w:
- pkt. 5.1 SWZ winien być spełniony przez każdego wykonawcę,
- pkt. 5.2 i 5.3a SWZ winien być spełniony w całości co najmniej przez jednego z Wykonawców i wykonawca winien wykonać roboty do których wymagane są te uprawnienia i doświadczenie,
- pkt. 5.3b i c SWZ może być spełniony łącznie przez wykonawców.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art.109 ust.1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
b) zaświadczenie albo inny dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art.109 ust.1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
c) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust.1 pkt4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
d) oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (złożonym z ofertą), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych w art. 108 ust. 1.
Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy, przedstawienia do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 6.1 w celu wykazania braku podstaw wykluczenia.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - szczegóły pod pkt. 6.1 SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) certyfikat dla przedsiębiorców wpisany do rejestru wydanych certyfikatów dla przedsiębiorców prowadzonego przez Urząd Dozoru Technicznego, o którym mowa odpowiednio w rozporządzeniu (UE) 2015/2067 albo w rozporządzeniu (WE) nr 304/2008, zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 15.05.2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 2065) - będący podstawą potwierdzenia spełnienia warunku określonego w pkt. 5.2,
b) wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej: 2 zamówienia rodzajem odpowiadające niniejszemu postępowaniu tj. wykonanie robót budowlanych w zakresie montażu urządzeń klimatyzacji, i wartością nie mniejszą niż 198 tys. zł brutto każde zamówienie
oraz załączenia dowodów, że zostały wykonane należycie.
Wykaz kontraktów winien uwzględnić zakres wykonanych zamówień (ich przedmiot i wartość) z dokładną nazwą i adresem zleceniodawcy, datą wykonania – będący podstawą potwierdzenia spełnienia warunku określonego w pkt. 5.3.a.

Dowodami, że roboty zostały wykonane należycie są :
referencje i inne dokumenty sporządzone przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.

Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz dotyczy robót, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
c) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wykaz powinien zawierać imię i nazwisko, kwalifikacje oraz informację o podstawie do dysponowania - będący podstawą potwierdzenia spełnienia warunku określonego w pkt. 5.3.b i c.
Wykonawca winien dysponować osobami, które będą realizować zamówienie tj jedną osobę z:
- uprawnieniami budowlanymi do kierowania bez ograniczeń robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, z minimum 5- letnim doświadczeniem zawodowym w kierowaniu robotami budowlanymi w zakresie swojej specjalności
- uprawnieniami budowlanymi do kierowania bez ograniczeń robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, z minimum 5 – letnim doświadczeniem zawodowym w kierowaniu robotami budowlanymi w zakresie swojej specjalności.
- certyfikatem dla personelu wpisanym do rejestru wydanych certyfikatów dla personelu prowadzonym przez Urząd Dozoru Technicznego lub ważne świadectwo kwalifikacji wydane na podstawie uchylonej ustawy z 20.04.2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz.U. 2014 poz. 436).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający żąda wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych w celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane spełniają wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego:
- kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru (plik pdf opatrzony kwalifikowanym/zaufanym/osobistym podpisem elektronicznym przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy) - nie podlega uzupełnieniu – stanowi element oferty – służy potwierdzeniu zgodności z kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert. Oferty bez załączonego kosztorysu podlegają odrzuceniu.
- opis oferowanego przedmiotu zamówienia – karty techniczne oferowanych urządzeń klimatyzacyjnych z załączonymi w nich częściami lub punktami potwierdzającymi spełnienie wszystkich warunków określonych w zał. nr 2 do SWZ - podlega uzupełnieniu po wezwaniu przez Zamawiającego pod warunkiem, że wykonawca podał w formularzu oferty nazwę producenta urządzeń, typy i modele wszystkich urządzeń.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

opis oferowanego przedmiotu zamówienia – karty techniczne oferowanych urządzeń klimatyzacyjnych z załączonymi w nich częściami lub punktami potwierdzającymi spełnienie wszystkich warunków określonych w zał. nr 2 do SWZ - podlega uzupełnieniu po wezwaniu przez Zamawiającego pod warunkiem, że wykonawca podał w formularzu oferty nazwę producenta urządzeń, typy i modele wszystkich urządzeń.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wraz z ofertą, każdy wykonawca przekazuje (forma: odrębnie podpisane pliki skompresowane do jednego pliku archiwum ZIP):

a) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w niniejszym postępowaniu – art. 125 ust. 1 ustawy (wzór zał. 1a do formularza oferty),

b) zobowiązanie podmiotu/ów udostępniającego zasoby i oświadczenie podmiotu/ów (na zasoby, których powołuje się wykonawca przy spełnianiu warunków udziału w postępowaniu) o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w niniejszym postępowaniu w zakresie w jakim udostępnia zasoby – art. 125 ust. 1 ustawy (wzór zał. 1a do formularza oferty),

c) pełnomocnictwo osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, o ile są to inne osoby niż wymienione w dokumentach rejestrowych (KRS, CEIDG), PEŁNOMOCNICTWO ORYGINAŁ w formie elektronicznej (elektroniczny podpis kwalifikowany), lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy
lub ELEKTRONICZNA KOPIA DOKUMENTU (skan dokumentu sporządzonego w formie pisemnej) poświadczona przez notariusza kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub poświadczona przez mocodawcę elektronicznym podpisem kwalifikowany lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

d) w przypadku gdy wykonawcy będą występowali z ofertą wspólną - przedsiębiorcy zobowiązani są przedłożyć wraz z ofertą umocowanie dla pełnomocnika oraz oświadczenie przewidujące sposób ich współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania przez każdego z nich oraz sposób odpowiedzialności i spełnić wszystkie wymogi określone w pkt. 6.5.

e) przedmiotowe środki dowodowe: kosztorys ofertowy i karty produktów (wymogi określone w pkt. 6.3 SWZ).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmiotów gospodarczych ( konsorcja / spółki cywilne ).
Dopuszcza się możliwość składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmioty pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania :
1 przedsiębiorcy przedłożą wraz z ofertą oświadczenie, z którego wynika, które roboty wykonają poszczególni współwykonawcy – art. 117 ust. 4 ustawy Pzp.
2 oferta musi być sporządzona taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich przedsiębiorców występujących wspólnie,
3 przedsiębiorcy występujący wspólnie muszą upoważnić jednego spośród siebie jako przedstawiciela pozostałych ( wyznaczyć lidera ) do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych przedsiębiorców,
4 wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z przedsiębiorcą występującym jako reprezentant pozostałych ( lider ),
5 oferta winna zawierać wszystkie dokumenty, oświadczenia i informacje wymienione w punktach: 10.14.a i c dla każdego partnera z osobna, pozostałe zaś składane są wspólnie.
6 ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców występujących z ofertą wspólną zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wykonawcy/ów o treści jak w zał. 1a do oferty z zastrzeżeniem, iż warunek zapisany w:
- pkt. 5.1SWZ winien być spełniony przez każdego wykonawcę,
- pkt. 5.2 i 5.3a SWZ winien być spełniony w całości co najmniej przez jednego z Wykonawców i wykonawca winien wykonać roboty do których wymagane są te uprawnienia i doświadczenie,
- pkt. 5.3b i c SWZ może być spełniony łącznie przez wykonawców.
7 jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana – Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający, oprócz przypadków przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych, przewiduje możliwość zmiany umowy za zgodą stron w formie aneksu, w zakresie:
1 osób wyznaczonych do pełnienia funkcji, jak też powołania nowych, z zachowaniem wymogów określonych w SWZ. Zmiana będzie możliwa na uzasadniony wniosek Wykonawcy po zaakceptowaniu przez Zamawiającego,
2 zmiana terminu realizacji umowy w następujących sytuacjach:
a) w przypadku wystąpienia robót zamiennych lub dodatkowych wprowadzonych na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego protokołu konieczności,
b) w przypadku wprowadzenia w trakcie realizacji zamiennych rozwiązań projektowych zaakceptowanych przez Zamawiającego,
c) wydłużenie terminu realizacji jeżeli opóźnienie jest spowodowane przez Zamawiającego, siłę wyższą lub inne obiektywne czynniki, przesłanki niezależne od Wykonawcy,
d) jeżeli zmiany będą następstwem działania organów sądowych, właściwych organów administracji z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,
e) w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,
f) jeżeli zmiana terminu realizacji umowy jest konieczna z powodu działania siły wyższej, tj. niezwykłych i nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od strony, która się na nie powołuje i których konsekwencji mimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
3 zmiany w stosunku do dokumentacji projektowej:
a) na wniosek Wykonawcy, w trakcie prowadzenia robót, mogą być dokonywane zmiany technologii wykonania elementów robót. Dopuszcza się je tylko w przypadkach, gdy proponowane przez niego rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt, a jednocześnie nie spowoduje zwiększenia kosztów robót. W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny, zawierający opis proponowanych zmian, niezbędne rysunki i wycenę kosztów. Projekt taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego,
b) na wniosek Zamawiającego, w trakcie prowadzenia robót, mogą być dokonywane zmiany technologii i sposobu wykonania elementów robót, jeżeli z punktu widzenia Zamawiającego zachodzi potrzeba zmiany rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej. Dopuszcza się je tylko w przypadkach, gdy proponowane rozwiązanie nie spowoduje zwiększenia kosztów robót. W tym przypadku Zamawiający sporządza protokół konieczności, a następnie dostarcza Wykonawcy do akceptacji.
4 zmiana kwoty wynagrodzenia Wykonawcy - zwiększenie wynagrodzenia lub obniżenie wynagrodzenia w przypadku wystąpienia robót zamiennych, dodatkowych, zaniechanych - wprowadzonych na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego protokołu konieczności,
5 wydłużenia terminu płatności wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, jeżeli wystąpią uzasadnione wątpliwości co do właściwego wykonania przedmiotu umowy,
Warunki zmian:
1 inicjowanie zmian – na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego,
2 uzasadnienie zmian – prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, obniżenie kosztów, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych robót, ,
3 forma zmian – aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-08-26 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-08-26 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Zamawiający nie przewiduje możliwości ograniczenia liczby wykonawców zapraszanych do negocjacji spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – Wykonawcy zobowiązani są przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, dostarczyć kopię umowę regulującą współpracę tych Wykonawców. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
W przypadku wykonawcy będącego spółką cywilną – Wykonawcy zobowiązani są przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego dostarczyć aktualną kopię umowę spółki.
W przypadku, gdy wartość przedmiotu niniejszego zamówienia przekroczy dwukrotność kapitału zakładowego Wykonawcy posiadającego status spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć kopię uchwały zgromadzenia wspólników upoważniającą zarząd spółki do zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego (art. 230 ustawy z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1526 z późn. zm.).
Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć kopię aktualnej polisy OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę nie mniejszą niż 500 000 000,00 zł ( słownie pięćset tysięcy 00/100 złotych ) WRAZ z oświadczeniem, że ww. suma ubezpieczenia nie została wyczerpana i kopię polisy NNW.
Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia, kwalifikacje zawodowe i czynną przynależność do izby samorządu zawodowego osób wymienionych w wykazie.
2021-08-11 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Roboty budowlane