LG pompy ciepła - 5 lat gwaracji Buderus

Przetarg

Dostawa filtrów na potrzeby Narodowego Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu w latach 2021 – 2024 r.

11-08-2021, 15:53

Dane kontaktowe

Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego
pl. Wolności 1,50-071 Wrocław
e-mail: przetargi@nfm.wroclaw.pl
http:// www.nfm.wroclaw.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa filtrów na potrzeby Narodowego Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu w latach 2021 – 2024 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 8971798677

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Wolności 1

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 50-071

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@nfm.wroclaw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.nfm.wroclaw.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa filtrów na potrzeby Narodowego Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu w latach 2021 – 2024 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-18c9afa5-faa9-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00146166

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-08-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003882/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.5 Zakup filtrów do klimatyzacji

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://bip.nfm.wroclaw.pl/nfm/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-20-2

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/) oraz portaluePUAPu(https://epuap.gov.pl/wps/portal). Dotyczy również Wykonawców zagranicznych.
2. Po przygotowaniu dokumentu w postaci elektronicznej Wykonawca zobowiązany jest podpisać ją przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego lub podpisu osobistego.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
• administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego, Pl. Wolności 1, we Wrocławiu;
• inspektorem ochrony danych osobowych w Narodowym Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego jest Pan Piotr Schmidt, adres e-mail: iod@nfm.wroclaw.pl;
• Pana/ Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa filtrów na potrzeby Narodowego Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu w latach 2021 - 2024..” prowadzonym w trybie podstawowym;
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust. 1 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129), dalej „ustawa Pzp”;
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art.78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio dotyczących Pani/Pana jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
• posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania dotyczących Pani/Pan danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO;
• nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OZP.261.TP9.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem postępowania jest dostawa filtrów do central wentylacyjnych, klimakonwektorów, szaf klimatyzacji precyzyjnej na potrzeby Narodowego Forum Muzyki w latach 2021 – 2024.
2. Wykonawca zobowiązany jest do odbierania wyeksploatowanych filtrów od Zamawiającego i ich utylizacji na swój koszt w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zgłoszenia drogą mailową i/lub telefoniczną.
3. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na umowę o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, gdyż wykonanie tych czynności nie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1320).

4.2.6.) Główny kod CPV: 42514310-8 - Filtry powietrza

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-01

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: - w formie oryginału:
1. Oświadczenie na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp - (na wzorze stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ).
2. Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - (na wzorze stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ).
- w formie oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność”:
3. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Odpis (zaświadczenie), o którym mowa w niniejszym punkcie, musi zawierać aktualny wykaz osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy.
4. Pełnomocnictwo, jeżeli upoważnienie do złożenia oferty nie wynika bezpośrednio z aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: - w formie oryginału:
1. Oświadczenie na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp - (na wzorze stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zobowiązany jest złożyć samodzielnie – oświadczenie na wzorze Załącznik nr 5 do SWZ.
2. W Formularzu ofertowym (Załącznik nr 4 do SWZ) w części dotyczącej wskazania Wykonawcy i dotyczących go danych teleadresowych – należy wpisać wszystkich Wykonawców i wszystkie dotyczące ich dane teleadresowe.
3. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do oferty musi być załączone stosowne pełnomocnictwo.
4. W odniesieniu do warunków udziału dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W Formularzu ofertowym (Załącznik nr 4 do SWZ) należy wskazać, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiany umowy mogą zostać dokonane w następujących okolicznościach i w następującym zakresie:
a) Zmian ogólnie obowiązujących przepisów prawa powszechnego i/lub miejscowego oraz wymogów dotyczących Zamawiającego bezpośrednio odnoszących się do praw i obowiązków stron umowy; zmiany umowy dokonane mogą być tylko w zakresie niezbędnym do stosowania zapisów umowy do wprowadzonych przepisów;
b) Zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art.2 ust. 3-5 ustawy z dn.10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zmiany mogą zostać dokonane ze skutkiem nie wcześniej , niż na dzień wejścia w życie przepisów, z których wynikają ww. zmiany.
c) Zmiany zasad podleganiu ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zmiany mogą zostać dokonane ze skutkiem nie wcześniej, niż na dzień wejścia w życie przepisów, z których wynikają ww. zmiany.
d) Zmiany umowy w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT (jeżeli w trakcie realizacji umowy nastąpi zmiana stawki dla usług objętych zamówieniem, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia brutto o kwotę równą różnicy zmiany stawki podatku – dotyczy to części wynagrodzenia za usługi, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie dokonano).
e) Zmiany w zakresie udziału w realizacji zamówienia podwykonawców. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, lub oświadczenia lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
f) Zmiany w zakresie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019r. poz. 1074 i 1572). Wykonawca jest zobowiązany wykazać wpływ zmian, o których mowa powyżej na koszty wykonania przedmiotowego zamówienia przez Wykonawcę.
g) Sposobu rozliczenia umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie NFM lub okolicznościami niezależnymi zarówno od NFM jak i od Wykonawcy,
h) Zmiany wynagrodzenia w oparciu o zmianę cen materiałów lub kosztów wykonania zamówienia w przypadku zaistnienia różnicy w cenie lub koszcie na poziomie nie mniejszym niż 10% od ceny/ kosztu skalkulowanego w ofercie. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania przyczyny zmiany odnosząc się do konkretnego wydarzenia, w tym w szczególności zmiany wskaźnika ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, lub wskazanie innej podstawy zmiany. Wykonawca zobligowany jest również do określenia wpływu powyższej zmiany na całkowity koszt wykonania zamówienia, w tym do określenia okresu/ów w którym/ych może następować zmiana wynagrodzenia. Maksymalna wartość zmian nie może przekroczyć 15% wynagrodzenia maksymalnego określonego w §2 pkt 1 projektowanych postanowień umowy.
i) zmiany warunków płatności, przy czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie NFM lub okolicznościami niezależnymi zarówno od NFM jak i od Wykonawcy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-08-19 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć na skrytkę ePUAP Zamawiającego tj. Narodowego Forum Muzyki . https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-08-19 10:45

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-09-17

2021-08-11 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy