WILO Polska Sp. z o.o.

Przetarg

Termomodernizacja budynku i sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 1 w Pyrzycach – Etap II

23-03-2020, 00:00

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Pyrzycach
Lipiańska 4,74-200 Pyrzyce
tel. 91 881 13 00
fax. 91 506 55 00
e-mail: w.durkin@pyrzyce.pl
http:// www.pyrzyce.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 526033-N-2020 z dnia 2020-03-23 r.

Starostwo Powiatowe w Pyrzycach: Termomodernizacja budynku i sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 1 w Pyrzycach – Etap II
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Pyrzycach, krajowy numer identyfikacyjny 81168416600000, ul. Lipiańska  4 , 74-200  Pyrzyce, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 881 13 00, e-mail w.durkin@pyrzyce.pl, faks 91 506 55 00.
Adres strony internetowej (URL): www.pyrzyce.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.pyrzyce.samorzady.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób: Powiat Pyrzycki, ul. Lipiańska 4, 74-200 Pyrzyce. OFERTA PRZETARGOWA Termomodernizacja budynku i sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 1 w Pyrzycach – Etap II. Nie otwierać przed 9 kwietnia 2020 r. godz. 13.30
Adres:
Starostwo Powiatowe w Pyrzycach, ul. Lipiańska 4, 74-200 Pyrzyce

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku i sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 1 w Pyrzycach – Etap II
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot umowy jest wykonanie zadania polegającego na głębokiej termomodernizacji budynku i sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 1 w Pyrzycach. Przedmiotowy budynek szkolny zajmowany jest przez Zespół Szkół nr 1 im Noblistów Polskich. Budynek mieści w sobie pomieszczenia wykorzystywane na funkcję edukacyjną wraz z pomieszczeniami pomocniczymi, w tym salę gimnastyczną, ponadto w szczycie jednego ze skrzydeł zlokalizowane są lokale mieszkalne. Łączna kubatura wynosi 14 257 m3, powierzchnia zabudowy całego obiektu 1 258 m2.Zakres rzeczowy umowy będzie obejmował: 1) demontaż istniejącej instalacji centralnego ogrzewania;2) montaż rurociągów i grzejników;3) montaż nawietrzaków podokiennych;4) napełnienie i przetestowanie instalacji.Szczegółowy zakres przedmiotu umowy przedstawiają załączniki do SIWZ:1) projekt budowlany i wykonawczy;2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych;3) tabela elementów scalonych;4) przedmiar robót.

II.5) Główny kod CPV: 45453000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45331100-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 1. Zamawiający przewiduje możliwość wystąpienia zamówień podobnych polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych dla zamówienia podstawowego w zakresie realizacji robót związanych z robotami remontowymi (termomodernizacja) budynków w zakresie objętym zamówieniem podstawowym, których wartość nie przekroczy 30 % szacowanej wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia będą udzielane na podstawie przeprowadzonych z wykonawcą negocjacji, przy czym założenia wyjściowe do ustalenia ceny będą wynikały wprost ze złożonej oferty a ich realizacja na zasadach określonych w umowie podstawowej i jej załącznikach.2. Zamówienia dotyczące robót wskazanych w punkcie powyżej zostaną udzielone na podstawie odrębnej umowy. 3. Zarówno Zamawiającemu, jak i Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zawarcie umowy na roboty wskazane w punkcie 1 jest to jedynie prawna możliwość zawarcia umowy z dotychczasowym Wykonawcą po wynegocjowaniu jej postanowień w toku wskazanego odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 4. W przypadku gdy wartość zamówienia podobnego będzie niższa bądź równa równowartości kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 Pzp, Zamawiający udzieli zamówienia w oparciu o regulacje wewnętrzne dotyczące zasad i trybu udzielania w zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2020-06-15   lub zakończenia: 2020-09-15
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2020-06-15 2020-09-15

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który wykaże posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 300 000,00 zł, (słownie: trzysta tysięcy złotych). W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełnić łącznie. Uwaga: W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunku wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tą wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:a) w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie) wykonał należycie co najmniej jedną robotę budowlaną, polegającą na montażu instalacji centralnego ogrzewania budynku o wartości robót budowlanych minimum 400 000 zł brutto;b) dysponuje lub będzie dysponował na potrzeby realizacji zamówienia osobą na stanowisku kierownika budowy posiadającą co najmniej uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, 3- letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy, liczone od dnia uzyskania uprawnień. w tym funkcji kierownika budowy na co najmniej jednej robocie budowlanej polegającej na montażu instalacji centralnego ogrzewania budynku o wartości robót budowlanych minimum 400 000 zł brutto. Wymagane uprawnienia budowlane dla ww. osoby winno być wydane na podstawie aktualnych przepisów Prawa budowlanego lub osoby te powinny posiadać inne ważne uprawnienia, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, które są równoważne do wskazanych uprawnień bez ograniczeń i w zakresie objętym umową pozwalać będą na pełnienie wymaganych funkcji we wskazanej specjalności. Zagraniczne uprawnienia uznawane są w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, przedmiotu, dat i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji czy zostały wykonane zgodnie z zasadami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone - załącznik nr 5 do SIWZ. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.2) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 6 do SIWZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania:1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;2) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy mogą spełniać warunek łącznie.Uwaga: Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa powyżej, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innego dokumentu, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej Wykonawcy. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wykaz oświadczeń i dokumentów, składanych wraz z ofertą:1) formularz oferty (załącznik nr 1 do SIWZ);2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 oraz w załączniku nr 3 do SIWZ potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, składa każdy z Wykonawców;3) upoważnienie dla osoby reprezentującej Wykonawcę, o ile nie wynika to z innych dokumentów. W przypadku zawiązania konsorcjum należy załączyć pełnomocnictwo dla podmiotu reprezentującego kilku Wykonawców;4) pisemne zobowiązanie do współpracy osób lub podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, w przypadku polegania na zasobach innych podmiotów, określające w szczególności:a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.2. Oświadczenie, które Wykonawca złoży w terminie 3 dni po otwarciu ofert - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP, z Wykonawcami którzy również złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.3. Zgodnie z treścią art. 24aa ustawy Pzp przewiduje możliwość dokonania w pierwszej kolejności oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz czy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli wykonawca, o którym mowa w zdaniu pierwszym uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający zbada, czy wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert, nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu.Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa powyżej, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innego dokumentu, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej Wykonawcy. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 4. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp., przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 4 pkt 3 odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;5. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.6. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 4 pkt 3 składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 3 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
okres gwarancji40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
wzór umowy stanowi załącznik nr 7 do SIWZ

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu,2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,3) gwarancjach bankowych,4) gwarancjach ubezpieczeniowych,5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.3. Zamawiający wymaga aby projekt zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego w formie gwarancji bankowej bądź ubezpieczeniowej został przedłożony do akceptacji przed zawarciem umowy.4. Zamawiający zastrzega, że w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja ta winna mieć charakter abstrakcyjny, tj. zobowiązywać Gwaranta nieodwołalnie i bezwarunkowo do wypłacenia Zamawiającemu jako Beneficjentowi gwarancji kwoty objęte żądaniem wypłaty, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wskazujące na niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. Przedstawiona przez Wykonawcę gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa nie może w szczególności zawierać żadnych postanowień, na mocy których Gwarant byłby uprawniony do merytorycznego badania zasadności żądania wypłaty.5. Dostarczona przez Wykonawcę gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa złożona tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi ponadto zawierać klauzule o:1) zgodzie Gwaranta na to, aby żadna zmiana ani uzupełnienie lub jakakolwiek modyfikacja umowy lub zakresu prac, które mają zostać wykonane zgodnie z umową, lub w jakichkolwiek dokumentach stanowiących umowę, jakie mogą zostać sporządzone między Zamawiającym (Beneficjentem), a Wykonawcą, nie zwalniała Gwaranta w żaden sposób z odpowiedzialności wynikającej z gwarancji,2) zgodzie Gwaranta, że żadna zmiana ani uzupełnienie lub jakakolwiek modyfikacja umowy, jakie mogą zostać sporządzone między Zamawiającym a Wykonawcą, nie zwalnia go (Gwaranta) w żaden sposób z odpowiedzialności wynikającej z niniejszej gwarancji. Niniejszym Gwarant rezygnuje z konieczności zawiadamiania go o takiej zmianie, uzupełnieniu lub modyfikacji.3) treści: „Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego”.6. Zamawiający wymaga, by w przypadku upływu terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy złożonego w formie gwarancji bankowej bądź ubezpieczeniowej wykonawca przedmiotu zamówienia, bez wezwania ze strony Zamawiającego, przedłożył zaktualizowaną gwarancję, która uwzględnia zmianę terminu realizacji robót, podpisania protokołu odbioru końcowego, gwarancji i rękojmi.7. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia, okres ich obowiązywania nie może być krótszy niż:1) z tytułu należytego wykonania umowy - 30 dni od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót,2) z tytułu usunięcia wad i usterek - 15 dni od dnia upływu okresu rękojmi za wady.8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego: nr 85 2030 0045 1110 0000 0054 9050 z dopiskiem „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy (podać nazwę zadania)”.9. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu, Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym oprocentowanym.10. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.11. Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy:1) 70% kwoty zabezpieczenia - w terminie 30 dni, licząc od dnia wykonania zamówienia, uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane i podpisania protokołu odbioru końcowego,2) 30% kwoty zabezpieczenia zatrzymane zostanie na zabezpieczenie z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiana postanowień umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności.2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1 Pzp jest niedopuszczalna. 3. Zmiana umowy może nastąpić z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy.4. W celu zmiany umowy Wykonawca winien przedstawić Zamawiającemu wniosek w formie pisemnej dotyczący zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany, który powinien zawierać: 1) opis zmiany, 2) uzasadnienie zmiany, 3) analizę kosztów zmiany oraz jego wpływu na wysokość wynagrodzenia, 4) czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy. 5. Wniosek, o którym mowa w ust. 4 powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach. 6. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem wszelkich innych dokumentów wymaganych umową, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady określone w SIWZ i informacji uzasadniających żądanie zmiany umowy. 7. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia bieżącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia żądania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Nadzór Inwestorski. 8. Po otrzymaniu wniosku Nadzór Inwestorski jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadności, do kontroli dokumentacji, o której mowa w ust. 6 i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji bieżącej uzasadniającej żądanie zmiany. 9. W terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku wraz z propozycją wyceny robót i informacji uzasadniających żądanie zmiany umowy, Nadzór Inwestorski zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego żądania zmiany umowy i odpowiednio propozycji wyceny robót oraz do przekazania go Zamawiającemu wraz z uzasadnieniem, zarówno w przypadku odmowy, jak i akceptacji żądania zmiany. 10. W terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany, zaopiniowanego przez Nadzór Inwestorski, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku akceptacji.11. Zmiana postanowień umowy może nastąpić jedynie za zgodą obu stron i będzie wymagać formy pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności. 12. Zmiana umowy może nastąpić w przypadku zaistnienia następujących okoliczności: 1) z powodu zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej, 2) gdy zaistnieje siła wyższa lub inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ lub wprowadzenie tych zmian jest korzystne dla Zamawiającego. 3) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy lub świadczenia jednej lub obu stron, 4) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez strony.13. Dopuszcza się możliwość zmiany wynagrodzenia ustalonego w umowie jeżeli nastąpi zmiana stawki podatku VAT, która będzie powodować zmianę kosztów wykonania po stronie Wykonawcy. Zmiana wynagrodzenia będzie dotyczyła wynagrodzenia za część robót wykonywanych po dacie wejścia w życie przepisów stanowiących o zmianie stawki VAT, przy czym podwyższenie wynagrodzenia Wykonawcy o zmianę stawki podatku VAT nie dotyczy sytuacji, gdy zwłoka Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowała konieczność jego realizacji w okresie obowiązywania wyższej stawki podatku VAT, 14. Dopuszcza się możliwość zmiany terminu realizacji robót budowalnych w przypadku: 1) wystąpienia opóźnienia w przekazaniu terenu budowy, za które nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca - możliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o okres równy opóźnieniu w stosunku do terminu przewidzianego w niniejszej umowie,2) wystąpi jeden z poniższych nieprzewidzianych warunków realizacji tj.:a) odkrycie niezinwentaryzowanych elementów infrastruktury (tzw. kolizje),b) odkrycie wadliwie wykonanych robót przez poprzednich wykonawców,c) konieczność usunięcia kolizji z istniejącą infrastrukturą, a nieprzewidzianą w dokumentacji i będzie to miało wpływ na harmonogram rzeczowo-finansowy i termin wykonania przedmiotu niniejszej umowy - możliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilość dni nieprzekraczających czasu na opracowanie projektu oraz uzyskanie odpowiednich zezwoleń lub decyzji lub uzgodnień lub wytycznych lub warunków technicznych oraz na wykonanie robót naprawczych lub związanych z usunięciem kolizji lub obiektu;4) wystąpi konieczność zmiany zakresu przedmiotu niniejszej umowy lub wykonania prac dodatkowych, lub uwzględnienia wpływu innych przedsięwzięć lub działań powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy - możliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilość dni nieprzekraczających okresu trwania przeszkody;5) wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych, których nie można było przewidzieć na etapie wykonania projektów budowlanych i na etapie uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub innych decyzji, w tym konieczność uzyskania zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę w wyniku wprowadzenia koniecznych, istotnych zmian w projekcie budowlanym, które będą miały wpływ na przedłużenie terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy - możliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiot umowy o ilość dni nieprzekraczających czasu na uzyskanie odpowiednich zezwoleń lub uzgodnień lub wytycznych lub decyzji oraz wykonanie robót zamiennych;6) wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze, uniemożliwiające ze względów technologicznych prowadzenie robót budowlanych lub przeprowadzenie prób lub sprawdzeń lub dokonywanie odbiorów - pomimo dołożenia przez Wykonawcę wszelkich starań, aby roboty mogły zostać zrealizowane - możliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilość dni nieprzekraczających okresu trwania przeszkody z uwzględnieniem reżimu technologicznego;7) wystąpi okoliczność leżąca po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymania robót przez Zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji, nastąpi odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, postanowień, zezwoleń, uzgodnień lub warunków technicznych, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę - możliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilość dni nieprzekraczających czasu wstrzymania całości lub części robót oraz niezbędnych na uzyskanie odpowiednich decyzji, postanowień, zezwoleń, uzgodnień lub warunków technicznych;8) wystąpi konieczność wykonania zamówienia dodatkowego (tj. odrębnej umowy), które będzie miało wpływ na przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy - możliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilość dni nieprzekraczających czasu na wykonanie zamówienia dodatkowego;9) wystąpi czasowa niedostępność materiałów budowlanych lub urządzeń (z przyczyn obiektywnych, niezależnych od Wykonawcy) mająca wpływ na terminy dostaw - możliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilość dni trwania przeszkody w dostawach mającej wpływ na termin wykonania przedmiotu niniejszej umowy;10) w związku ze zmianą sposobu spełnienia świadczenia lub sposobu przeprowadzenia robót lub wprowadzeniem robót zamiennych lub ograniczeniem zakresu przedmiotu umowy - możliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiot umowy (wydłużenie lub skrócenie) o ilość dni nieprzekraczających czasu na wykonanie robót zamiennych lub związanych ze zmianą sposobu spełnienia świadczenia lub sposobu przeprowadzenia robót, lub ograniczeniem zakresu przedmiotu umowy.15. Dopuszcza się zmianę osób odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu umowy, przedstawionych w ofercie, w następujących przypadkach: 1) śmierci, przewlekłej choroby lub innego zdarzenia losowego, 2) pisemnej rezygnacji tych osób z wykonywania swoich obowiązków, 3) nie wywiązywania się osób z obowiązków wynikających z umowy. Wykonawca jest zobowiązany zmienić osobę odpowiedzialną za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego - pod warunkiem, że nowo powołana przez wykonawcę osoba, będzie spełniać warunki, o których mowa w rozdziale VI ust. 1 pkt 3b SIWZ.16. Żadnej ze stron umowy nie przysługuje roszczenie o zawarcie aneksu (obie strony muszą wyrazić zgodę na zawarcie aneksu).17. Jeżeli strony dopuściły zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy dopuszczalna jest także zmiana postanowień umowy obejmująca wydłużenie terminu ważności zabezpieczeń. Jeżeli strona trzecia, od której zależy przedłużenie ważności zabezpieczenia nie wydała zgody na takie przedłużenie, wykonawca zobowiązany jest skorzystać z innych form zabezpieczenia. 18. Dopuszczona jest możliwość zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego, polegająca na przesunięciu rozpoczęcia lub zakończenia wykonywania robót budowlanych w nim wskazanych w szczególności w związku z przyczynami technicznymi, technologicznymi oraz organizacyjnym, a także, jeśli zmiana tego rodzaju wpłynie na usprawnienie procesu organizacji robót, tempa robót, dopasowanie możliwości ich wykonania do warunków atmosferycznych czy też dostępności materiałów budowlanych, a także skoordynowania robót z ewentualnymi robotami lub innymi pracami nieobjętymi przedmiotem umowy – o ile zmiana ta nie dotyczy ostatecznego terminu wykonania przedmiotu umowy. Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego wymaga zatwierdzenia przez zamawiającego (zmiana niewymagająca sporządzenia aneksu). 19. Niezależnie od powyższego, strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych umowy, a także zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie przedmiotu umowy bądź zwiększających użyteczność przedmiotu umowy. W takiej sytuacji, strony wprowadzą do umowy stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy albo też kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu umowy, określą zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy. 20. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy następujące zmiany:1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy,2) danych teleadresowych, 3) danych rejestrowych,4) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-04-09, godzina: 13:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH