Robert Bosch Sp. z o.o. Junkers

Przetarg

Instalacja wyciągowa kuchni w Szkole Podstawowej w Piwnicznej-Zdroju ul. Krynicka 2

25-06-2020, 00:00

Dane kontaktowe

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Piwnicznej-Zdroju
Krynicka 2,33-350 Piwniczna-Zdrój
tel. 184465388
fax. 184465388
e-mail: sp_piwniczna@poczta.onet.pl
http:// https://bip.malopolska.pl/spn1wpzdroju

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 554508-N-2020 z dnia 2020-06-25 r.

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Piwnicznej-Zdroju : Instalacja wyciągowa kuchni w Szkole Podstawowej w Piwnicznej-Zdroju ul. Krynicka 2
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Piwnicznej-Zdroju , krajowy numer identyfikacyjny 49066958000000, ul. Krynicka  2 , 33-350  Piwniczna-Zdrój, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 184465388, e-mail sp_piwniczna@poczta.onet.pl, faks 184465388.
Adres strony internetowej (URL): https://bip.malopolska.pl/spn1wpzdroju
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://bip.malopolska.pl/spn1wpzdroju

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://bip.malopolska.pl/spn1wpzdroju

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
oferty w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego osobiście lub pocztą/kurierem Adres: w siedzibie zamawiającego Szkoła Podstawowa Nr 1 w Piwnicznej-Zdroju ul.Krynicka 2, 33-350 Piwniczna-Zdrój Sekretariat
Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Instalacja wyciągowa kuchni w Szkole Podstawowej w Piwnicznej-Zdroju ul. Krynicka 2
Numer referencyjny: SP1-2230-2/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Opis przedmiotu zamówienia 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych 2. Opis przedmiotu zamówienia: Instalacja wyciągowa kuchni w Szkole Podstawowej w Piwnicznej-Zdroju ul. Krynicka 22.1. Określenie przedmiotu zamówienia2.1.1. Określenie przedmiotu zamówieniaInstalacja wyciągowa kuchni w Szkole Podstawowej w Piwnicznej-Zdroju ul. Krynicka 22.1.2.Zakres robót obejmuje: - Instalację wyciągową kuchni w Szkole Podstawowej w Piwnicznej-Zdroju ul. Krynicka 2 zgodnie z załączonym przedmiarem. 2.2. Wbudowanie materiałów należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta wybranych materiałów, zgodnie z Polską Normą. Wszystkie materiały muszą być trwałe i posiadać atesty oraz certyfikaty bezpieczeństwa.2.2.1. Na planowany zakup , materiałów i urządzeń wyspecyfikowanych w przedmiarze należy każdorazowo uzyskać akceptację od Zamawiającego .2.2.2. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z przedmiarem z uwagi na to, że umowa na roboty będzie umową ryczałtową. 2.3. W przypadku, wskazania w opisie przedmiotu zamówienia, w załączniku do oferty, w projekcie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi służy to jedynie celom identyfikacyjnym. Nazwy stanowią jedynie precyzyjne określenie klasy oraz parametrów technicznych produktów wymaganych przez Zamawiającego i mają charakter wyłącznie przykładowy. W myśl art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość składania w tym zakresie ofert jakościowo równoważnych, spełniających równoważne parametry określone w opisie. Przez produkt równoważny Zamawiający rozumie produkt, o parametrach takich samych bądź lepszych w stosunku do zaproponowanego produktu czy urządzenia oraz zgodny z dokumentacją opisującą przedmiot zamówienia oraz produkt, odpowiadający zastosowanym rozwiązaniom technologicznym. Zaoferowane urządzenia i materiały równoważne, muszą posiadać stosowne wymagane przepisami prawa atesty lub dopuszczenia do obrotu gospo-darczego tak, aby Zamawiający mógł sprawdzić, czy odpowiadają one wymaganiom postawionym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga udowodnienia przez Wykonawcę tego faktu, a w szczególności złożenia stosownych dokumentów, potwierdzających, że te materiały lub urządzenia są równoważne.2.4. Wszystkie oferowane materiały muszą być, wolne od wad fizycznych i prawnych, wolne od praw osób trzecich oraz nie mogą być przedmiotem żadnego postępowania i zabezpieczenia.2.5. Przedmiot zamówienia realizowany jest w istniejącym obiekcie który jest dostępny dla osób niepełnosprawnych.2.6. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jedn. Dz.U z 2019 r., poz. 1040 z poż.zm.). Powyższe wymagania określono w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4 do specyfikacji2.7. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć harmonogram robót przed podpisaniem umowy z podaniem konkretnej daty rozpoczęcia i zakończenia każdego etapu robót2.8. kod CPV 45320000-6 wykonanie izolacji technicznej rurociągów45331210-1 montaż kanałów wentylacyjnych, armatury wentylacyjne, urządzeń wentylacyjnej i badania wydajności instalacji wentylacji

II.5) Główny kod CPV: 45320000-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45331210-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-08-20
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2020-08-20

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: 4) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dotyczący znajdowania się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej lub finansowej jeśli Wykonawca wykaże się posiadaniem środków finansowych lub zdolnością kredytową w wysokości nie mniejszej niż 15000,00 zł w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert oraz jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości co najmniej 15000,00 zł.W przypadku podmiotów działających wspólnie potencjał ekonomiczny i finansowy podlega sumowaniu.Ocena spełniania ww. warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia, w oparciu o informacje przedstawione w dokumentach załączonych do oferty.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: zdolności technicznej lub zawodowej:a) doświadczenie zawodoweWymagane jest wykazanie przez Wykonawcę realizacji co najmniej 2 robót budowlanych polegających na budowie/przebudowie/odbudowie/remoncie instalacji wentylacji lub podobnej odpowiadającej przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż 15 000,00 zł brutto każda, wykonanych nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.Dla robót budowlanych zrealizowanych w innej walucie przyjmuje się przeliczenie wg średniego kursu tej waluty ogłoszonego przez NBP z dnia wszczęcia postępowania..W przypadku podmiotów działających wspólnie doświadczenie podlega sumowaniu.Ocena spełniania ww. warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia, w oparciu o informacje przedstawione w dokumentach załączonych do oferty.b) potencjał technicznyZamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.c) kadra technicznaZamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
B. Wykaz dokumentów i oświadczeń, które wykonawca składa w postępowaniu w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia; B.1) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP; - W przypadku podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art.22a ustawy Pzp Zamawiający wymaga przedłożenia również przedmiotowych dokumentów w odniesieniu do tych podmiotów.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
C. W celu oceny spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1b PZP, należy przedłożyć:C.1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu – na potwierdzenie spełniania warunku opisanego w Dz. V pkt 1 ppkt 2 lit. a.D. W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej o należy złożyć następujące dokumenty: D.1.) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert - na potwierdzenie spełnienia warunku wskazanego w Dz. V pkt 1 ppkt 3.D.2) dokument/y potwierdzający/e, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia - na potwierdzenie spełnienia warunku wskazanego w Dz. V pkt 1 ppkt. 3Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów, o których mowa w pkt. D.1 i D.2, zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c PZP.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
A. Wykaz oświadczeń w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowania oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania:Wykonawcy winni przedłożyć z ofertą następujące dokumenty: 1. Formularz ofertowy zawierający również oświadczenie w zakresie wypełnienia przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO - wypełniony i podpisany przez wykonawcę - Załącznik nr 1 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania, zwane dalej „oświadczeniem”, stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. W przypadku gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby warunków udziału w postępowaniu. W przypadku w którym Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informację o podwykonawcach w oświadczeniu – załącznik nr 2.W oświadczeniach należy wypełnić jedynie te działy i sekcje, które dotyczą warunków udziału i potwierdzających brak podstaw do wykluczenia na podstawie treści ogłoszenia o zamówieniu i niniejszej specyfikacji. Wypełnienie pozostałych, nie wymaganych działów i sekcji nie będzie miało wpływu na ocenę oferty.3. Oświadczenie Wykonawcy, które z informacji zawartych w ofercie na stronach od .... do .... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W przypadku zastrzeżenia informacji przez wykonawcę zobowiązany jest on wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Brak powyższego oświadczenia oznaczał będzie, że dokumenty składające się na ofertę nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa (Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy). 4. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).5. zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (art. 22a ust. 2 PZP) – jeżeli dotyczy – należy dołączyć do oferty.6. Inne dokumenty zgodnie z SIWZ.7. W terminie 3 dni od dnia zamieszenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 369). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Powyższe należy złożyć wg. Wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.E.SIWZ Postanowienia dotyczące składania dokumentów przez Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: E.1) SIWZ Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:1) w pkt B.1) SIWZ, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;E.2)SIWZ Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt E.1,SIWZ zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby – wystawionym nie wcześniej niż w terminach określonych w pkt. E.1SIWZ. E.3)SIWZ W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wymagania dotyczące wadium:1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium; 2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: kwota wadium: 600,00zł (słownie: sześćset złotych 00/100);3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie:1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Piwnicznej-Zdroju, BS Piwniczna, nr: 72 8813 0004 2001 0000 9117 0001 , z adnotacją wadium – Instalacja wyciągowa kuchni w Szkole Podstawowej w Piwnicznej-Zdroju ul. Krynicka 22) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym;3) w gwarancjach bankowych;4) w gwarancjach ubezpieczeniowych;5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 310 z późn. zm.) w terminie do 13.07.2020r. Sposób przekazania: oryginał dołączony do oferty; 4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym; 5. Wadium wniesione w pieniądzu należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego;6. Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę;7. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą w osobnej kopercie;8. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium powinny zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela;9. W przypadku gdy wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu; 10. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza;11. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy;12. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1 PZP, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.14. W zakresie wadium obowiązują uregulowania zawarte w art. 45 i 46 PZP.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Okres rękojmi40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności, zgodnie z art. 144 PZP.2. W związku z brzmieniem art. 144 PZP, Zamawiający przewiduje następujące możliwości dokonania zmiany niniejszej umowy:1) w zakresie przedmiotu zamówienia, w razie zaistnienia okoliczności, których nie dało się przewidzieć w chwili podpisania umowy, a w szczególności w sytuacji pojawienia się na rynku nowych rozwiązań technologicznych i materiałowych,2) w zakresie terminu realizacji umowy (wykonania robót):a) jeżeli dotrzymanie terminu wskazanego pierwotnie okazało się niemożliwe z powodów, za które nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca, w tym jeżeli pojawiły się okoliczności. których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, zwłaszcza w przypadku wystąpienia potrzeby realizacji robót dodatkowych,b) jeżeli wystąpiły opóźnienia w uzyskiwaniu decyzji i uzgodnień wydawanych przez inne organy w stosunku do terminów przewidzianych ustawowo lub w stosunku do innych przepisów,c) jeżeli w toku realizacji umowy pojawiła się konieczność wykonania robót lub prac nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, a bez wykonania których prawidłowa realizacja przedmiotu umowy jest niemożliwa lub co najmniej utrudniona,d) w przypadku wystąpienia nagłych, nieprzewidzianych warunków atmosferycznych, geologicznych, archeologicznych, w szczególności: - klęski żywiołowe;- warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, prze prowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności: temperatury powietrza poniżej -20ºC, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych, gwałtowne opady deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi,-niewypały i niewybuchy;- wykopaliska archeologiczne;- odmienne od przyjętych w dokumentacji przedstawionej przez Zamawiającego warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, głazy narzutowe itp.);- odmienne od przyjętych w dokumentacji przedstawionej przez Zamawiającego warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty, ściany szczelne itp.),e) zawieszenia robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy,f) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego wynikające z Prawa Budowlanego,g) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, ,h) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia tych kolizji,i) w związku z zastosowaniem art. 144 ust. 1 pkt 2 PZP,2) przypadku wystąpienia innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujących niemożliwością prowadzenia prac w szczególności:a) brak możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na Teren Budowy spowodowany awariami, remontami lub przebudowami dróg dojazdowych;b) protesty mieszkańców;c) przerwa w dostawie energii elektrycznej, wody;d) działania osób trzecich uniemożliwiające wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron,3) w następstwie wystąpienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego;b) wstrzymanie robót przez Zamawiającego;c) niewykonanie przez Zamawiającego robót budowlanych lub dostaw, bez realizacji których Wykonawca nie może w sposób należyty wykonywać przedmiotu umowy, z przekroczeniem terminów wskazanych przez Zamawiającego dla wykonania tych ro-bót lub dostaw; d) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji umowy,4) w zakresie zmniejszenia wynagrodzenia, zwłaszcza w sytuacji zmniejszenia zakresu robót,5) w zakresie zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia w zawiązku ze zmianą stawki podatku VAT w zakresie przedmiotu zamówienia - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę,6) w zakresie zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia w zawiązku ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę,7) w zakresie zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę,8) w zakresie zmiany terminu wykonania umowy na skutek działania organów administracji w szczególności:a) odmowa wydania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,b) konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu, niezbędnej do realizacji przedmiotu umowy,c) konieczności zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich – w tym grup spo-łecznych lub zawodowo nieartykułowanych lub nie możliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy,9) wprowadzenia robót zamiennych, jeżeli są one uzasadnione dla usprawnienia procesu bu-dowlanego – bez konieczności zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy,10) wprowadzenia robót zamiennych, jeżeli nie odstępują w istotny sposób od zatwierdzonego projektu - bez konieczności zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy,11) jeżeli powstanie konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, a w szczególności w sytuacji gdy:a) zastosowanie przewidzianych w dokumentacji projektowej rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,b) nowe rozwiązanie techniczne/technologiczne będą miały znaczący wpływ na obni-żenie kosztów eksploatacji, poprawy bezpieczeństwa, a ze względu na postęp tech-niczno-technologiczny nie były znane w okresie opracowania dokumentacji projek-towej,3. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy z przyczyn, o których mowa w niniejszym para-grafie, może nastąpić tylko i wyłącznie o okres niezbędny do wykonania przedmiotu umowy w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres uwzględniający faktyczną niemożność wykonania przedmiotu umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-13, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
IV.6.5) Informacje dodatkowe: 1.Wykluczenie wykonawcy następuje w sytuacjach określonych w pkt III.2) ogłoszenia z uwzględnieniem art. 24 ust. 7 i 8 ustawy Prawo zamówień Publicznych. 2. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. 3. Zamówienie nie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów. Ochrona danych osobowych - Klauzula informacyjna z art.13 RODO: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: - administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Szkoła Podstawowa Nr 1 w Piwniczne-Zdroju, 33-350 Piwniczna-Zdrój, ul.Krynicka 2 tel 184464040 ; e-mail:; - inspektorem ochrony danych osobowych Szkoła Podstawowa Nr 1 w Piwniczne-Zdroju, 33-350 Piwniczna-Zdrój jest Pani Andrzej Włodarczyk, adres e-mail: inspektor@odo.info.pl; - dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego /dane identyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer/ prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; - odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 PZP; - dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; - obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP; - w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; Wykonawca posiada: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Wykonawcy**; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO; Wykonawcy nie przysługuje: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH