Green Hero z Bosch Termotechnika

Przetarg

Konserwacja, naprawa oraz usługa pogotowia instalacji wodnokanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i wentylacji mechanicznej oraz kotłowni lokalnych.

11-01-2022, 10:57

Dane kontaktowe

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Grębałowska 23/25 ,01-808 Warszawa
e-mail: sekretariat@zgn-bielany.waw.pl
http:// zgn-bielany.waw.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Konserwacja, naprawa oraz usługa pogotowia instalacji wodnokanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i wentylacji mechanicznej oraz kotłowni lokalnych.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

1.3.) Oddział zamawiającego: ZGN w Dzielnicy Bielany

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 10858838000000

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Grębałowska 23/25

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-808

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zgn-bielany.waw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: zgn-bielany.waw.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Konserwacja, naprawa oraz usługa pogotowia instalacji wodnokanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i wentylacji mechanicznej oraz kotłowni lokalnych.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-00b8edd1-72b1-11ec-83b1-bea871b78b5b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00011344

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00002438/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Konserwacja, naprawa, usługi pogotowia instalacji wewnętrznych i terenowych wod-can.,centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej w budynkach i lokalach w Dzielnicy Bielany zarządzanych przez (...)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: https://miniportal.uzp.gov.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy z siedzibą w Warszawie
przy ul. Grębałowskiej 23/25,01-808 Warszawa; e-mail: iod@zgn-bielany.waw.pl.
3. Dane osobowe zawarte w ofertach są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Celem przetwarzania danych osobowych jest prowadzenie w imieniu własnym zamówień publicznych. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. postępowań mieści się w zakresie działalności statutowej ZGN w Dzielnicy Bielany
m. st. Warszawy. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne, aby ZGN w Dzielnicy Bielany
m. st. Warszawy mógł prawidłowo wypełniać nałożone na niego obowiązki.
4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy ZGN w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:
1. 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
2. jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata - przez cały czas trwania umowy.
6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
7) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość oceny ofert i zawarcia umowy.
9) Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
10) Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
11) ZGN w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 1/KT/2022/W

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Konserwacja, naprawa, wymiana elementów instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i wykonywanie usługi pogotowia wodno-kanalizacyjnego i centralnego ogrzewania w lokalach i budynkach mieszkalnych oraz na terenach przyległych nieruchomości gruntowych, będących w 100% własnością m.st. Warszawy i zarządzanych przez ZGN w Dzielnicy Bielany.
Konserwacja, naprawa, wymiana elementów instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania w lokalach i budynkach użytkowych oraz na terenach przyległych nieruchomości gruntowych, będących w 100% własnością m.st. Warszawy i zarządzanych przez ZGN w Dzielnicy Bielany
Konserwacja, naprawa, wymiana elementów instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania w budynku Grębałowska 23/25 – siedziba własna ZGN oraz na terenie przyległej nieruchomości gruntowej.
Przeglądy, konserwacja i usuwaniu usterek wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciągowej w budynkach mieszkalnych przy ul. Szegedyńskiej 13A i Wrzeciono 30.
Przeglądy, konserwacja i usuwaniu usterek wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciągowej w garażach przy ul. Conrada 3, Nocznickiego 13A.

4.2.5.) Wartość części: 385166,67 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 50700000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

50511000-0 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp

50512000-7 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji zaworów

50513000-4 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji zaworów odcinających

50721000-5 - Obsługa instalacji grzewczych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie podlegają odrzuceniu.
2) Za ofertę najkorzystniejszą dla Części 1 zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy ilość punktów w kryterium:
1. „cena stawki roboczogodziny brutto”: C
2. „cena łączna za usługę pogotowia”: P
3. „okres gwarancji (min. 1 rok nie dłużej niż 5 lat i więcej)”: G

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: cena łączna za usługę pogotowiat

4.3.6.) Waga: 25

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji (min. 1 rok nie dłużej niż 5 lat i więcej)

4.3.6.) Waga: 15

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Konserwacja lokalnej kotłowni, pompowni i stacji redukcyjnej gazu na terenie przy ul. Wóycickiego 1/3 pawilon nr 9.
Konserwacja instalacji dozór i utrzymanie w ruchu lokalnej kotłowni kontenerowej przy ulicy Palisadowej 5D w Warszawie

4.2.5.) Wartość części: 96000 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 50700000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

50511000-0 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp

50512000-7 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji zaworów

50513000-4 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji zaworów odcinających

50721000-5 - Obsługa instalacji grzewczych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 5. Za ofertę najkorzystniejszą dla Części 2 zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy ilość punktów w kryterium:
1. „stawka miesięczna usługi”: C
2. „czas podjęcia realizacji usuwania usterek (2 godziny min nie dłuższy niż 10 godzin)”:P

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas podjęcia realizacji usuwania usterek (2 godziny min nie dłuższy niż 10 godzin)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

 sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
w zakresie Części 1 Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że jest ubezpieczony (posiada polisę lub inny dokument ubezpieczenia) od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 200 000,00-zł
w zakresie Części 2 Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że jest ubezpieczony (posiada polisę lub inny dokument ubezpieczenia) od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 80 000,00-zł
 zdolności technicznej lub zawodowej:
w zakresie Części 1 Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w wykonał/wykonuje usługi polegające na naprawie i wymianie elementów instalacji sanitarnych wodnokanalizacyjnych i centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych i użytkowych lub parkingach podziemnych za kwotę nie mniejszą niż 200 000 zł w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.
w zakresie Części 1 Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w wykonał/wykonuje usługi polegające na przeglądach technicznych i usuwaniu usterek instalacji wentylacji mechanicznej w budynkach mieszkalnych i użytkowych lub parkingach podziemnych za kwotę nie mniejszą niż 50 000 zł w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.
w zakresie Części 2 Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w wykonał/wykonuje usługi polegające na naprawie, wymianie i konserwacji elementów kotłowni gazowych na gaz ziemny o mocy powyżej 3,5 MW łącznie ze stacją redukcyjną w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.
w zakresie Części 2 Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w wykonał/wykonuje usługi polegające na polegających na naprawie, wymianie i konserwacji kotłowni gazowych na gaz płynny o mocy 150 kW, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
4. oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w Rozdziale VII ust. 1.1 i .1.2. – sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ;
5. oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2. Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony (posiada polisę lub inny dokument ubezpieczenia) od odpowiedzialności cywilnej
2.1 w zakresie Części 1 na kwotę nie niższą niż 200 000,00-zł
2.2 w zakresie Części 2 na kwotę nie niższą niż 80 000,00-zł.
3. Wykazu usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz
z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane należycie - Załącznik nr 6 do SWZ.
Dowodami, o których wyżej mowa, są:
• referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego usługi były wykonywane, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
• oświadczenie Wykonawcy — jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać referencji bądź innych dokumentów,
o których wyżej mowa.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. Zamawiający w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
w odniesieniu do warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej dopuszcza łączenie spełnienia warunku udziału przez Wykonawców.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia,
o których mowa w Rozdziale VIII ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu
w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie,
z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z treścią zał. nr 2 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-19 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: ePUAP: /zgnbielany/SkrytkaESP

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-19 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-02-17

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie: w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2022 r.